2014-02-21

Konjunkturbarometern Februari 2014

Nästan samtliga indikatorer backade i februari

Barometerindikatorn sjönk 2,8 enheter i februari, från 107,4 i januari till 104,6. Alla indikatorer, utom för bygg- och anläggningsverksamhet, noterade en minskning. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 3,3 enheter. Störst var tillbakagången för tillverkningsindustri som föll nästan 4 enheter. Alla indikatorerna ligger dock fortfarande över sina historiska genomsnitt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri sjönk 3,9 enheter i februari, men ligger fortfarande över sitt historiska genomsnitt. Två av de tre ingående frågorna bidrog till nedgången. Bedömningen av färdigvarulagren var mindre positiv och produktionsplanerna var inte lika optimistiska som förra månaden. Bedömningen av orderstockens storlek var dock mindre negativ.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 3,3 enheter i februari och ligger nu 3,7 enheter över det historiska genomsnittet. Båda frågorna som ingår i indikatorn har bidragit positivt i februari. Det är framför allt sysselsättningsplanerna som justerats upp rejält, medan omdömena om orderstocken ändrats endast marginellt i positiv riktning.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln backade 1,6 enheter i februari, men ligger fortfarande drygt 6 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre frågorna bidrog till nedgången. Försäljningsutfallet var inte lika positivt som förra månaden och förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna var inte lika optimistisk. Bedömningen av varulagren däremot, var mer positiv.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna minskade 2 enheter i februari. Den ligger nu 6,4 enheter över det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna bidrog till nedgången. Utfallet för efterfrågan var lägre än tidigare och förväntningarna på efterfrågan de närmaste tre månaderna var något mindre optimistiska. Dessutom bedömdes utvecklingen av företagens verksamhet inte lika positivt jämfört med i januari.

Hushållens konfidensindikator sjönk 2,4 enheter i februari, från 102,7 i januari till 100,3. Den ligger därmed strax över det historiska genomsnittet. Fyra av de fem ingående frågorna bidrog negativt i februari. Förväntningarna på såväl egen som svensk ekonomi om 12 månader blev mindre optimistisk och synen på svensk ekonomi nu, samt inställningen till köp av kapitalvaror i nuläget blev mer negativ. Bedömningen av egen ekonomi i nuläget var dock oförändrad. Endast uppfattningen om egen ekonomi om 12 månader är mer pessimistisk än normalt, det vill säga ligger under det historiska genomsnittet.

Indikatorer

 

Max

Min

dec-13

jan-14

feb-14

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,9

69,3

106,0

107,4

104,6

-2,8

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,1

69,4

106,9

109,4

107,1

-2,3

+

Tillverkningsindustri

119,0

65,9

106,5

107,7

103,8

-3,9

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,6

80,4

100,7

100,4

103,7

3,3

+

Detaljhandel

125,1

68,1

104,1

107,8

106,2

-1,6

+

Privata tjänstenäringar

118,6

72,6

105,9

108,4

106,4

-2,0

+

Hushåll

120,0

49,3

104,6

102,7

100,3

-2,4

=

Makroindex (hushåll)

120,8

72,5

104,6

105,7

104,5

-1,2

+

Mikroindex (hushåll)

118,1

44,8

104,2

98,9

95,8

-3,1

-

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.