2013-12-18

Konjunkturbarometern December 2013

Barometerindikatorn på sin högsta nivå sedan sommaren 2011

Barometerindikatorn steg 2,1 enheter i december, från 104,0 i november till 106,1. Indikatorn har därmed ökat med drygt 14 enheter de senaste sju månaderna. Alla indikatorer, utom för detaljhandel, noterade en ökning. Här låg indikatorn kvar på oförändrad nivå. Mest steg indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet, knappt 4 enheter. För första gången på närmare tre år ligger därmed alla konfidensindikatorerna samtidigt över sina historiska genomsnitt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 1,1 enheter i december och ligger klart över det historiska genomsnittet. Endast en av de tre frågorna som ingår i industrins indikator har bidragit till uppgången. Bedömningen av färdigvarulagrens storlek är mer positiv än tidigare. Produktionsplanerna har inte ändrats sedan i november, medan bedömningen av orderstockens storlek är något mer negativ.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 3,8 enheter i december och ligger nu strax över det historiska genomsnittet. Båda frågorna som ingår i indikatorn har bidragit positivt i december. Det är framför allt sysselsättningsplanerna som justerats upp betydligt, medan omdömena om orderstocken bara har ändrats bara ytterst marginellt.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln var oförändrad mellan november och december och ligger fortfarande nästan 4 enheter över det historiska genomsnittet. En av de tre frågorna som ingår har utvecklats positivt i december; bedömningen av varulagren är inte lika negativ som tidigare. Förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna är oförändrad, medan försäljningsutfallet inte var lika positivt jämfört med i november.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 3,0 enheter i december efter att ha minskat de två föregående månaderna. Den ligger därmed 5,7 enheter över det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna bidrog positivt i december. Det största bidraget kom från företagens förväntningar på efterfrågeutvecklingen som justerades upp betydligt. För såväl utfallet för efterfrågan som utvecklingen av företagens verksamhet var det positiva bidraget mer marginellt.

Hushållens konfidensindikator steg 0,6 enheter mellan november och december, från 104,8 till 105,4. Tre av de fem ingående frågorna bidrog positivt den här månaden. Såväl hushållens uppfattning om den egna ekonomin i nuläget som inställningen till kapitalvaruköp i nuläget är mer positiv än i november. Dessutom har optimismen för svensk ekonomi på ett års sikt ökat. Både hushållens syn på svensk ekonomi i nuläget och förväntningarna på egen ekonomi om ett år bidrog negativt till indikatorns utveckling.

Indikatorer

 

Max

Min

okt-13

nov-13

dec-13

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,0

69,6

101,9

104,0

106,1

2,1

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,3

69,6

103,3

104,9

106,9

2,0

+

Tillverkningsindustri

119,0

66,3

102,1

105,5

106,6

1,1

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,5

80,5

95,3

97,1

100,9

3,8

+

Detaljhandel

125,2

68,2

102,3

103,8

103,8

0,0

+

Privata tjänstenäringar

118,6

72,8

102,8

102,7

105,7

3,0

+

Hushåll

119,9

49,5

101,3

104,8

105,4

0,6

+

Makroindex (hushåll)

120,8

72,6

101,9

104,1

104,9

0,8

+

Mikroindex (hushåll)

118,0

44,9

101,0

104,3

105,0

0,7

+

Anmärkning: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt.

Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, total handel (detaljhandel + partihandel) och de privata tjänstenäringarna. Som vikt används antalet anställda i populationen. Vikterna är alltså andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.