2013-10-25

Konjunkturbarometern Oktober 2013

Barometerindikatorn steg 3,4 enheter och är återigen över genomsnittet

Barometerindikatorn steg 3,4 enheter i oktober, från 98,2 i september till 101,6. Alla indikatorer, utom för privata tjänstenäringar, noterade en ökning. Mest steg indikatorn för tillverkningsindustri, 6,7 enheter, efter att ha backat nästan lika mycket i september. Indikatorn för privata tjänstenäringar minskade 1,7 enheter den här månaden. Med ett undantag ligger nu alla konfidensindikatorerna över sina historiska genomsnitt. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ligger drygt 5 enheter under genomsnittet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg 6,7 enheter i oktober och ligger återigen något över det historiska genomsnittet. Orderingången från hemmamarknaden har stigit de senaste månaderna, medan exportefterfrågan har minskat något. Produktionsvolymen har ökat och planerna indikerar en starkare tillväxt de närmaste månaderna. Sysselsättningen väntas dock minska ytterligare, men andelen företag som räknar med nedskärningar är mindre än tidigare.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 2,3 enheter i oktober, men ligger drygt 5 enheter under det historiska genomsnittet. Orderläget för byggsektorn är fortfarande betydligt svagare än normalt, men företagen är optimistiska inför fjärde kvartalet och räknar med att såväl orderstockar som produktion kommer att öka. Sysselsättningsplanerna pekar dock mot fortsatta nedskärningar.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln ökade 4,1 enheter i oktober och ligger därmed drygt 2 enheter över det historiska genomsnittet. Indikatorerna för såväl livsmedelshandel som handel med motorfordon och specialiserad butikshandel har ökat. Indikatorn för specialiserad butikshandel ligger dock fortfarande klart under det historiska genomsnittet. Detaljhandeln är optimistisk inför fjärde kvartalet och räknar med en betydande ökning av försäljningen.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna backade 1,7 enheter i oktober, men ligger ändå 3 enheter över det historiska genomsnittet. Efterfrågan har stigit de senaste månaderna och tjänsteföretagen räknar med en betydande tillväxt under det fjärde kvartalet. Även sysselsättningsplanerna pekar uppåt.

Hushållens konfidensindikator steg 4,1 enheter mellan september och oktober, från 97,9 till 102. Därmed ligger indikatorn två enheter över sitt historiska medelvärde för första gången sedan mitten av 2011. Det signalerar att hushållen nu för första gången på 2 år är mer positiva än normalt. Hushållen har blivit mer optimistiska om såväl sin egen som den svenska ekonomin.

Indikatorer

 

Max

Min

aug-13

sep-13

okt-13

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,0

69,7

99,2

98,2

101,6

3,4

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,3

69,8

100,3

101,0

103,3

2,3

+

Tillverkningsindustri

119,0

66,4

100,4

94,5

101,2

6,7

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,5

80,6

91,7

92,4

94,7

2,3

-

Detaljhandel

125,1

68,4

101,5

98,0

102,1

4,1

+

Privata tjänstenäringar

118,2

72,9

99,8

104,7

103,0

-1,7

+

Hushåll

119,9

49,8

99,3

97,9

102,0

4,1

+

Makroindex (hushåll)

120,7

72,7

97,5

99,7

102,4

2,7

+

Mikroindex (hushåll)

118,6

45,3

101,2

97,3

101,5

4,2

+

Anmärkning: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt. Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, total handel (detaljhandel + partihandel) och de privata tjänstenäringarna. Som vikt används antalet anställda i populationen. Vikterna är alltså andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn. Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.