2013-09-25

Konjunkturbarometern September 2013

Spirande optimism i tjänstesektorn

Barometerindikatorn föll 1,2 enheter i september, från 99,3 i augusti till 98,1. Endast konfidensindikatorn för den privata tjänstesektorn steg under september. Här var ökningen 4,9 enheter. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet var oförändrad, medan övriga konfidensindikatorer minskade. Fallet var störst i tillverkningsindustri och detaljhandel där indikatorerna minskade med 6,5 respektive 3,9 enheter. Konfidensindikatorn för hushåll backade 0,8 enheter.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri föll 6,5 enheter i september och ligger återigen påtagligt under det historiska genomsnittet. Nedgången beror främst på en svag utveckling inom läkemedels-, maskin- och övrig tillverkningsindustri. Sammantaget har dock orderingång och produktion stigit något, medan sysselsättningen har fortsatt att minska. Industrisysselsättningen väntas minska ytterligare de närmaste månaderna, medan produktionen bedöms öka något.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet var oförändrad i september och ligger drygt 8 enheter under det historiska genomsnittet. Byggproduktion och sysselsättning har fortsatt att minska och anbudspriserna har sänkts något. Allt fler av bostadsbyggarna uppger samtidigt finansieringssvårigheter som främsta hindret för ökad aktivitet. Byggföretagen räknar dock med att orderstockarna stiger något de närmaste månaderna. Byggproduktionen väntas bli oförändrad.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln backade 3,9 enheter i september och den ligger därmed ett par enheter under det historiska genomsnittet. Minskningen beror på ett ökat missnöje med varulagrens storlek. När det gäller förväntningarna är bilden enhetlig och samtliga branscher inom detaljhandeln räknar med en påtaglig försäljningstillväxt de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 4,9 enheter i september till närmare fem enheter över det historiska genomsnittet. Efterfrågan har stigit och sysselsättningen har varit ungefär oförändrad de senaste månaderna. Tjänsteföretagen räknar med en påtaglig efterfrågetillväxt de närmaste månaderna och även sysselsättningen bedöms öka något.

Konfidensindikatorn för hushållen föll 0,8 enheter i september och den ligger 2 enheter under det historiska genomsnittet. Minskningen beror på att hushållens syn på sin egen ekonomi blev mer pessimistisk och mikroindex föll med drygt 3 enheter. Samtidigt har hushållens syn på svensk ekonomi stärkts den senaste månaden och makroindex steg närmare 2 enheter.

Bransch

Max-värde

Min-värde

Jul 2013

Aug 2013

Sep 2013

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,0

69,8

96,0

99,3

98,1

-1,2

-

Konfidensindikatorer

       

Totala näringslivet

120,3

69,8

97,0

100,5

101,0

0,5

+

Tillverkningsindustri

119,0

66,6

94,9

100,7

94,2

-6,5

-

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,5

80,6

95,0

91,9

91,9

0,0

-

Detaljhandel

125,0

68,5

100,3

101,8

97,9

-3,9

-

Privata tjänstenäringar

118,2

72,9

98,3

99,9

104,8

4,9

+

Hushåll

119,8

49,9

98,0

98,8

98,0

-0,8

-

Makroindex

120,7

72,7

96,5

97,6

99,4

1,8

-

Mikroindex

118,6

45,4

98,8

100,7

97,6

-3,1

-

Inflationsförväntningar (12 månaders sikt)

  

1,5

1,4

1,8

0,4

 

Hushållens ränteförväntningar

       

1 års sikt

  

3,16

3,08

3,19

0,11

 

2 års sikt

  

3,49

3,46

3,60

0,14

 

5 års sikt

  

3,91

3,96

4,01

0,05

 

Anmärkning: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt.

Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, total handel (detaljhandel + partihandel) och de privata tjänstenäringarna. Som vikt används antalet anställda i populationen. Vikterna är alltså andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.