2013-08-28

Konjunkturbarometern Augusti 2013

Konfidensindikatorn för näringslivet steg 
för tredje månaden i rad

Barometerindikatorn steg 2,8 enheter i augusti, från 96,0 i juli till 98,8. Indikatorn har ökat cirka 7 enheter de senaste tre månaderna och ligger nu endast drygt 1 enhet under det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg drygt 5 enheter den här månaden, medan indikatorerna för detaljhandel, privata tjänstenäringar och hushåll ökade mer måttligt. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet däremot backade drygt 3 enheter i augusti.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg 5,2 enheter i augusti och ligger därmed i nivå med det historiska genomsnittet. Produktionsvolymen har varit oförändrad de senaste månaderna, men planerna är mer optimistiska än på länge och indikerar en påtaglig tillväxt. Sysselsättningen har fortsatt att minska, men inte i samma omfattning som tidigare. Sysselsättningsplanerna pekar dock fortsatt nedåt inför de kommande månaderna.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll 3,2 enheter i augusti och ligger nu drygt 8 enheter under det historiska genomsnittet. Såväl orderstockar som byggproduktion och sysselsättning har minskat de senaste månaderna och företagen räknar inte med någon förbättring de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln har ökat med 1,7 enheter sedan förra månaden och hamnar därmed på en nivå som signalerar att läget är något starkare än normalt. Det är främst livsmedelshandeln det går bra för, men även inom handel med motorfordon är läget starkare än normalt. Inom specialiserad butikshandel är företagen mer negativa och konfidensindikatorn ligger fortfarande något under det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 0,8 enheter i augusti och ligger nu strax under det historiska genomsnittet. Efterfrågan har ökat de senaste månaderna samtidigt som sysselsättningen har stabiliserats. Tjänsteföretagen räknar med fortsatt tillväxt de närmaste månaderna och bilden är enhetlig. I stort sett samtliga branscher förutser ökad efterfrågan. Sysselsättningen väntas totalt sett bli oförändrad.

Konfidensindikatorn för hushållen ökade med 1 enhet i augusti, från 98,3 i juli till 99,3, men ligger fortfarande under 100 som indikerar normalläge. Hushållens syn på såväl sin egen som svensk ekonomi är mer positiv än förra månaden. Nivån på mikroindex signalerar dessutom att hushållen är mer optimistiska än normalt om sin egen ekonomi.

Indikatorer

 

Max

Min

jun-13

jul-13

aug-13

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,0

69,9

94,8

96,0

98,8

2,8

-

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,2

69,9

95,6

96,9

99,9

3,0

-

Tillverkningsindustri

118,9

66,6

94,5

94,9

100,1

5,2

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,4

80,6

93,5

95,1

91,9

-3,2

-

Detaljhandel

125,0

68,5

97,8

100,0

101,7

1,7

+

Privata tjänstenäringar

118,2

73,1

97,1

98,3

99,1

0,8

-

Hushåll

119,8

49,9

95,7

98,3

99,3

1,0

-

Makroindex (hushåll)

120,6

72,8

94,4

96,3

97,5

1,2

-

Mikroindex (hushåll)

118,5

45,5

94,2

99,3

101,2

1,9

+

Anmärkning: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt.

Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, total handel (detaljhandel + partihandel) och de privata tjänstenäringarna. Som vikt används antalet anställda i populationen. Vikterna är alltså andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.