2013-07-25

Konjunkturbarometern Juli 2013

Ljuset kommer från hushållen

Barometerindikatorn steg 0,8 enheter i juli, från 94,6 i juni till 95,4. Den ligger nu 4,6 enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi fortfarande är svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar positivt. Indikatorn för tillverkningsindustri backade marginellt. Dessutom steg konfidensindikatorn för hushållen med närmare 2,5 enheter i juli.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin backade 0,5 enheter i juli och den ligger nu drygt 6 enheter under det historiska genomsnittet. Såväl orderingång som produktionsvolym var i det närmaste oförändrad under andra kvartalet och inte heller bedömningen av orderstockens storlek har ändrats nämnvärt. Sysselsättningen har emellertid fortsatt att minska och företagen räknar med ytterligare nedskärningar. Orderingång och produktionsvolym bedöms stiga något under tredje kvartalet.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 1,6 enheter i juli och ligger nu 4,6 enheter under det historiska genomsnittet. Orderingången har varit oförändrad under andra kvartalet, men såväl byggproduktion som sysselsättning minskade. Byggsektorn ser ingen ljusning inför tredje kvartalet och räknar med att både orderingång och byggproduktion blir oförändrade. Sysselsättningen väntas minska ytterligare.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 2 enheter i juli och ligger därmed endast 0,7 enheter under det historiska genomsnittet. Livsmedelshandeln redovisar fortsatt försäljningstillväxt, medan såväl handel med motorfordon som specialiserad butikshandel rapporterar oförändrade volymer. Optimismen inom detaljhandeln är större än på länge och företagen räknar med en påtaglig försäljningstillväxt under tredje kvartalet.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 1,2 enheter i juli och ligger knappt 2 enheter under det historiska genomsnittet. Efterfrågan har ökat under andra kvartalet efter att ha varit i stort sett oförändrad de föregående fyra kvartalen. Sysselsättningen har emellertid fortsatt att minska, men företagen räknar med en stabilisering under tredje kvartalet. Efterfrågan väntas öka ytterligare.

Konfidensindikatorn för hushållen steg 2,5 enheter i juli. Hushållens bedömning av såväl den egna som den svenska ekonomin blev mer positiv och mikroindex steg 4,2 enheter, medan makroindex steg 1,6 enheter.

Indikatorer

Bransch

Max-värde

Min-värde

maj-13

jun-13

jul-13

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,9

69,9

91,8

94,6

95,4

0,8

-

Konfidensindikatorer

       

Totala näringslivet

120

70

92,1

95,4

96,4

1

-

Tillverkningsindustri

118,9

66,7

90,3

94,3

93,8

-0,5

-

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,4

80,6

94

93,8

95,4

1,6

-

Detaljhandel

124,9

68,6

93,2

97,3

99,3

2

-

Privata tjänstenäringar

118,2

73,1

95,6

97

98,2

1,2

-

Hushåll

119,8

71,7

94,6

95,4

97,9

2,5

-

Makroindex

120,6

76,2

92,5

94,3

95,9

1,6

-

Anmärkning: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt.

Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, total handel (detaljhandel + partihandel) och de privata tjänstenäringarna. Som vikt används antalet anställda i populationen. Vikterna är alltså andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.