2013-06-19

Konjunkturbarometern Juni 2013

Barometerindikatorn steg 2,7 enheter i juni

Barometerindikatorn steg 2,7 enheter i juni, från 91,8 i maj till 94,5. Den ligger nu 5,5 enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi fortfarande är svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog tillverkningsindustri, detaljhandel och privata tjänstenäringar positivt. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet var i det närmaste oförändrad och konfidensindikatorn för hushållen steg marginellt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 4 enheter i juni och ligger nu drygt 5 enheter under det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna i industrins indikator bidrog positivt; bedömningen av orderläge och lagersituation var inte lika negativ och produktionsplanerna är lite mer optimistiska jämfört med förra månaden. Industrisysselsättningen har dock minskat ytterligare och planerna pekar mot fortsatta nedskärningar.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet var i stort sett oförändrad i juni och den ligger klart under det historiska medelvärdet. Orderingången har dock återigen stigit något, men såväl byggproduktion som sysselsättning har minskat ytterligare. Även anbudspriserna har sänkts något. Företagen är relativt pessimistiska och räknar med att både byggproduktion och sysselsättning fortsätter att minska de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg drygt 4 enheter i juni och ligger nu knappt 3 enheter under det historiska genomsnittet. Försäljningen inom detaljhandeln har sammantaget varit i stort sett oförändrad de senaste månaderna, men skillnaderna mellan branscherna kvarstår. Livsmedelshandeln redovisar fortsatt försäljningstillväxt, medan såväl handel med motorfordon som specialiserad butikshandel rapporterar en viss minskning. Detaljhandeln är optimistisk och räknar med en påtaglig försäljningstillväxt de närmaste månaderna. Optimismen är störst inom livsmedelshandel och specialiserad butikshandel.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 1,5 enheter i juni och ligger därmed knappt 3 enheter under det historiska genomsnittet. Efterfrågan till de privata tjänstenäringarna har ökat de senaste månaderna, medan sysselsättningen har minskat något. Tjänsteföretagen räknar med att efterfrågan fortsätter att stiga något de närmaste månaderna, medan sysselsättningen väntas bli i det närmaste oförändrad.

Hushållens konfidensindikator steg 0,5 enheter i juni och ligger nu knappt 2 enheter under det historiska genomsnittet. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi, steg med 1,5 enheter medan mikroindex, som mäter hushållens syn på sin egen ekonomi, föll med närmare 2 enheter.

Bransch

Max-värde

Min-värde

Apr 2013

Maj 2013

Jun 2013

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,8

70,0

93,8

91,8

94,5

2,7

-

Konfidensindikatorer

 

 

 

 

 

 

 

Totala näringslivet

120,1

70,0

92,1

92,1

95,6

3,5

-

Tillverkningsindustri

118,8

66,7

95,2

90,3

94,3

4,0

-

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,3

80,6

92,0

93,8

93,6

-0,2

-

Detaljhandel

124,9

68,7

95,4

92,6

97,1

4,5

-

Privata tjänstenäringar

118,1

73,1

94,3

95,7

97,2

1,5

-

Hushåll

118,1

67,1

98,8

97,7

98,2

0,5

-

Makroindex

121,0

73,2

94,1

92,6

94,1

1,5

-

Mikroindex

115,4

68,6

99,4

100,1

98,2

-1,9

-

Inflationsförväntningar (12 månaders sikt)

 

 

1,5

1,1

1,4

0,3

 

Hushållens ränteförväntningar

 

 

 

 

 

 

 

1 års sikt

 

 

3,3

3,10

3,07

-0,03

 

2 års sikt

 

 

3,8

3,47

3,43

-0,04

 

5 års sikt

 

 

4,3

3,96

3,91

-0,05

 

Anmärkning: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt.Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, total handel (detaljhandel + partihandel) och de privata tjänstenäringarna. Som vikt används antalet anställda i populationen. Vikterna är alltså andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.