2013-05-24

Konjunkturbarometern Maj 2013

Barometerindikatorn backar för andra månaden i rad

Barometerindikatorn föll närmare två enheter i maj, från 93,8 till 91,9, vilket indikerar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är påtagligt svagare än normalt. Minskningen förklaras främst av att indikatorerna för både tillverkningsindustrin och hushållen backade. Konfidensindikatorerna för detaljhandel och privata tjänstenäringar har inte ändrats nämnvärt i maj, medan indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet har stigit.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin backade sex enheter i maj jämfört med månaden innan och ligger nu tio enheter under det historiska genomsnittet. Orderingången har sammantaget varit svag och missnöjet med orderläget är betydligt större än normalt. Produktionsvolymen har ökat något, medan sysselsättningen har minskat. Industrin räknar med ytterligare personalnedskärningar och måttlig produktionstillväxt de närmast kommande månaderna.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg tio enheter i maj, men ligger fortfarande klart under det historiska genomsnittet. Såväl orderstocken som byggproduktion och sysselsättning har minskat de senaste månaderna. Orderingången väntas vända upp de kommande månaderna och byggproduktionen bedöms bli ungefär oförändrad. Byggföretagen räknar dock med att sysselsättningen fortsätter att falla. Företagen förutser inga ytterligare prissänkningar.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln minskade två enheter i maj och ligger nu 13 enheter under det historiska genomsnittet. Liksom tidigare är det stora skillnader mellan de olika branscherna. Utvecklingen har varit starkast för livsmedelshandel, medan såväl handel med motorfordon som specialiserad butikshandel redovisar minskad försäljning. Inför de närmaste månaderna är optimismen störst inom livsmedelshandel, men även specialiserad butikshandel och handel med motorfordon räknar med högre försäljningsvolymer.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg en enhet i maj och ligger nu nio enheter under det historiska genomsnittet. Efterfrågan har ökat något, medan sysselsättningen har fortsatt att minska. Tjänsteföretagen räknar med att efterfrågan fortsätter att stiga de kommande månaderna, medan sysselsättningen bedöms bli ungefär oförändrad. Inom enstaka branscher, främst restauranger, tekniska konsulter och arkitekter är dock sysselsättningsplanerna betydligt mer expansiva.

Hushållens konfidensindikator sjönk 1,6 enheter i maj, från 5,2 till 3,6. Indikatorn ligger därmed återigen något under det historiska genomsnittet. Nedgången beror på att hushållens syn på svensk ekonomi har blivit mer negativ. Bedömningen av den egna ekonomin har inte ändrats och synen på utvecklingen av den egna ekonomin är fortsatt något mer positiv än normalt.

Att tänka på vid tolkning av Barometerindikatorn

Viktsystemet som används vid beräkning av Barometerindikatorn tillämpas inte på sektorernas konfidensindikatorer, utan på dess säsongsrensade standardiserade komponenter. Det går därför inte att erhålla Barometerindikatorn genom att väga samman eller summera konfidensindikatorerna för de olika sektorerna.

Bransch

Medel-värde

Max-värde

Min-värde

Mar 2013

Apr 2013

Maj 2013

Läget

Barometerindikatorn

100,0

117,2

70,8

95,3

93,8

91,9

-

Konfidensindikatorer

       

Totala näringslivet

8

32

-28

6

1

0

-

Tillverkningsindustri

-5

14

-39

-10

-9

-15

--

Bygg- och anläggningsverksamhet

-17

48

-77

-45

-42

-32

-

Detaljhandel

12

42

-26

5

1

-1

--

Privata tjänstenäringar

21

48

-21

15

11

12

-

Hushåll

4,9

30,0

-38,3

2,8

5,2

3,6

-

Makroindex

-2,8

47,3

-69,8

-13,7

-8,5

-13,2

-

Mikroindex

5,4

18,8

-21,3

4,7

6,7

6,7

+

Inflationsförväntningar (12 månaders sikt)

   

1,1

1,5

1,1

 

Hushållens ränteförväntningar

       

1 års sikt

   

3,31

3,33

3,10

 

2 års sikt

   

3,72

3,79

3,47

 

5 års sikt

   

4,24

4,27

3,96

 

Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt.