2013-03-27

Konjunkturbarometern Mars 2013

Knapp uppgång i barometerindikatorn

Barometerindikatorn steg 0,3 enheter i mars, från 95,1 i februari till 95,4. Den ligger nu knappt fem enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi fortfarande är svagare än normalt. Ökningen förklaras av de privata tjänstenäringarna och av hushållen. För tillverkningsindustrin, bygg- och anläggningverksamhet samt för detaljhandeln däremot är läget närmast oförändrat jämfört med februari.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg en enhet i mars och den ligger nu fem enheter under det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna i industrins indikator bidrog positivt, bedömningen av orderläget var inte lika negativ och produktionsplanerna är lite mer optimistiska jämfört med förra månaden. Bedömningen av lagersituationen är å andra sidan lite mer negativ. Industrisysselsättningen har minskat ytterligare och planerna pekar mot fortsatta nedskärningar.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet backade två enheter i mars och den ligger betydligt under det historiska medelvärdet. Efterfrågan är fortsatt mycket svag även om orderingången uppges ha börjat stiga något. Såväl byggproduktion som sysselsättning har minskat ytterligare. Även anbudspriserna har fortsatt att falla. Byggföretagen räknar med en fortsatt måttlig ökning i orderingången de närmaste månaderna, men både produktions- och sysselsättningsplaner pekar fortsatt nedåt.

Konfidensindikatorn för detaljhandel minskade en enhet i mars och den ligger sex enheter under det historiska genomsnittet. Försäljningen inom detaljhandeln har ökat de senaste månaderna, men tillväxten är fortfarande helt hänförbar till livsmedelshandeln. Detaljhandeln räknar med en god försäljningstillväxt de närmaste månaderna, framför allt gäller detta livsmedelshandeln. För specialiserad butikshandel och handel med motorfordon är förväntningarna mer återhållsamma.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg nio enheter i mars och den ligger nu sex enheter under det historiska genomsnittet. Efterfrågan till de privata tjänstenäringarna har ökat de senaste månaderna, medan sysselsättningen har minskat något. Tjänsteföretagen är relativt optimistiska inför de kommande månaderna och räknar med att efterfrågan fortsätter att stiga. Sysselsättningen väntas bli i det närmaste oförändrad under perioden.

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg med närmare fyra enheter i mars, från -1,0 till 2,8. Indikatorn ligger nu endast ett par enheter under det historiska genomsnittet. Ökningen i mars beror på hushållens allt mer positiva syn på utvecklingen i svensk ekonomi. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi, steg 12 enheter i mars.

Att tänka på vid tolkning av Barometerindikatorn

Viktsystemet som används vid beräkning av Barometerindikatorn tillämpas inte på sektorernas konfidensindikatorer, utan på dess säsongsrensade standardiserade komponenter. Det går därför inte att erhålla Barometerindikatorn genom att väga samman eller summera konfidensindikatorerna för de olika sektorerna.

Bransch

Medel-värde

Max-värde

Min-värde

Jan 2013

Feb 2013

Mar 2013

Läget

Barometerindikatorn

100,0

117,0

70,9

90,3

95,1

95,4

-

Konfidensindikatorer

       

Totala näringslivet

8

32

-29

-2

0

4

-

Tillverkningsindustri

-5

14

-39

-16

-11

-10

-

Bygg- och anläggningsverksamhet

-16

49

-77

-42

-43

-45

-

Detaljhandel

12

41

-26

7

7

6

-

Privata tjänstenäringar

22

48

-21

5

7

16

-

Hushåll (CCI)

4,9

30,0

-38,3

-2,9

-1,0

2,8

-

Makroindex

-2,8

47,3

-69,8

-36,2

-26,0

-13,7

-

Mikroindex

5,4

18,8

-21,3

7,5

5,1

4,7

-

Inflationsförväntningar (12 månaders sikt)

   

1,5

1,3

1,1

 

Hushållens ränteförväntningar

       

1 års sikt

   

3,15

3,27

3,31

 

2 års sikt

   

3,54

3,71

3,72

 

5 års sikt

   

4,08

4,23

4,24

 

Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt.