2013-02-22

Konjunkturbarometern Februari 2013

Ljusglimtar i svensk ekonomi

Barometerindikatorn steg närmare fem enheter i februari, från 89,9 i januari till 94,7. Den ligger nu drygt fem enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi fortfarande är svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar positivt den här månaden. Resultaten från bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel var neutrala. Konfidensindikatorn för hushållen steg ytterligare i februari.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg sex enheter i februari och ligger nu sex enheter under det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna i industrins indikator bidrog positivt den här månaden. Bland annat är bedömningen av lagersituationen inte lika negativ och produktionsplanerna är lite mer optimistiska. Orderingången från exportmarknaden har slutat falla och bedömningen av orderstockens storlek är något mindre negativ än i januari. Sysselsättningen har dock minskat ytterligare och planerna pekar mot fortsatta nedskärningar.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet var oförändrad i februari jämfört med månaden innan. Indikatorn ligger betydligt under det historiska medelvärdet. Orderingången har dock slutat falla, men såväl byggproduktion som sysselsättning har minskat ytterligare. Byggföretagen ser nu lite ljusare på efterfrågeutvecklingen och räknar med en viss ökning i orderingången de närmaste månaderna. Sysselsättningen bedöms dock minska ytterligare.

Konfidensindikatorn för detaljhandel var oförändrad i februari jämfört med månaden innan och den ligger fem enheter under det historiska genomsnittet. Försäljningen inom detaljhandeln har ökat de senaste månaderna, men tillväxten är fortfarande helt hänförbar till livsmedelshandeln. Detaljhandeln räknar med en påtaglig försäljningstillväxt de närmaste månaderna, framför allt gäller detta livsmedelshandel och specialiserad butikshandel, men även handel med motorfordon räknar med en viss ökning.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar steg ett par enheter i februari, men ligger fortfarande betydligt under det historiska genomsnittet. Efterfrågan har varit i stort sett oförändrad de senaste månaderna, medan sysselsättningen har minskat marginellt. Tjänsteföretagen räknar med att efterfrågan ska stiga något de närmaste månaderna. Sysselsättningen väntas bli i det närmaste oförändrad.

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg med närmare två enheter i februari, från -2,9 till -1,0. Indikatorn ligger nu knappt sex enheter under det historiska genomsnittet. Ökningen beror på hushållens allt mer positiva syn på utvecklingen i svensk ekonomi. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi, steg drygt tio enheter i februari. Mikroindex, som speglar synen på den egna ekonomin, föll med drygt två enheter i februari, efter att ha ökat med närmare åtta enheter månaden innan.

Bransch

Medel-värde

Max-värde

Min-värde

Dec 2012

Jan 2013

Feb 2013

Läget

Barometerindikatorn

100,0

116,7

71,2

90,1

89,9

94,7

-

Konfidensindikatorer

       

Totala näringslivet

8

32

-29

-4

-3

-2

-

Tillverkningsindustri

-5

14

-38

-14

-17

-11

-

Bygg- och anläggningsverksamhet

-16

49

-77

-42

-43

-43

-

Detaljhandel

12

41

-26

2

7

7

-

Privata tjänstenäringar

22

47

-22

-1

4

6

-

Hushåll (CCI)

4,9

30,0

-38,3

-12,2

-2,9

-1,0

-

Makroindex

-2,7

47,3

-69,8

-44,6

-36,2

-26,0

-

Mikroindex

5,4

18,8

-21,3

-0,4

7,5

5,1

-

Inflationsförväntningar (12 månaders sikt)

   

1,6

1,5

1,3

 

Hushållens ränteförväntningar

       

1 års sikt

   

3,32

3,15

3,27

 

2 års sikt

   

3,65

3,54

3,71

 

5 års sikt

   

4,18

4,08

4,23

 

Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt.