2013-01-30

Konjunkturbarometern Januari 2013

Sysselsättningsplanerna i näringslivet indikerar fortsatta nedskärningar

Barometerindikatorn föll tillbaka 0,3 enheter i januari efter en ökning med närmare fyra enheter månaden innan. Den ligger nu på 89,4, drygt tio enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi fortfarande är betydligt svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog detaljhandel och de privata tjänstenäringarna positivt. Resultaten från såväl bygg- och anläggningsverksamhet som tillverkningsindustri bidrog negativt. Konfidensindikatorn för hushållen steg däremot betydligt i januari.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri minskade tre enheter i januari jämfört med månaden innan och den ligger nu 13 enheter under det historiska genomsnittet. Minskningen beror huvudsakligen på att bedömningen av lagersituationen är mer negativ än i december. Orderingången från hemmamarknaden har fortsatt att minska, medan ordertillströmningen från exportmarknaden bara minskar svagt. Produktionsvolymen har varit nästan oförändrad, medan sysselsättningen har minskat. Sysselsättningsplanerna pekar fortsatt nedåt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk en enhet mellan december och januari. Indikatorn ligger betydligt under det historiska medelvärdet. Orderingången tycks dock ha stabiliserats under fjärde kvartalet. Såväl byggproduktion som sysselsättning har emellertid fortsatt att minska och anbudspriserna har sänkts. Byggföretagen är inte lika pessimistiska som tidigare och förväntningarna pekar mot att såväl orderingång som byggproduktion blir oförändrad under innevarande kvartal. Sysselsättningsplanerna indikerar dock fortsatta personalnedskärningar.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg fem enheter i januari jämfört med månaden innan, men den ligger fortfarande fem enheter under det historiska genomsnittet. Det är dock fortfarande stora skillnader mellan de olika branscherna inom handeln. Utvecklingen har varit bäst för livsmedelshandel, medan handel med motorfordon utvecklats svagast. Inför de kommande månaderna är optimismen störst inom livsmedelshandel, men även specialiserad butikshandel räknar med ökad försäljning. Partihandel och handel med motorfordon förutser i stort sett oförändrade volymer.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg fyra enheter i januari, men ligger fortfarande betydligt under det historiska genomsnittet. Efterfrågan var i stort sett oförändrad under fjärde kvartalet, samtidigt har sysselsättningen minskat och missnöjet med uppdragsvolymen är större än normalt. Tjänsteföretagen räknar med en viss ökning av efterfrågan de kommande månaderna, medan sysselsättningen väntas bli ungefär oförändrad.

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg drygt nio enheter i januari, från -12,2 till -2,9. Indikatorn ligger nu knappt åtta enheter under det historiska genomsnittet. Hushållens syn på sin egen ekonomi är betydligt mer positiv och mikroindex steg med åtta enheter. Även makroindex, som sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi, steg betydligt i januari.

Bransch

Medel-värde

Max-värde

Min-värde

Nov 2012

Dec 2012

Jan 2013

Läget

Barometerindikatorn

100,0

116,5

71,3

86,2

89,7

89,4

--

Konfidensindikatorer

       

Totala näringslivet

8

32

-29

-8

-4

-3

-

Tillverkningsindustri

-5

14

-38

-17

-15

-18

--

Bygg- och anläggningsverksamhet

-16

49

-77

-42

-42

-43

-

Detaljhandel

12

41

-26

3

2

7

-

Privata tjänstenäringar

22

49

-21

-7

-2

2

--

Hushåll (CCI)

4,9

30,0

-38,3

-7,3

-12,2

-2,9

-

Makroindex

-2,6

47,3

-69,8

-37,2

-44,6

-36,2

--

Mikroindex

5,4

18,8

-21,3

3,8

-0,4

7,5

+

Inflationsförväntningar (12 månaders sikt)

   

1,5

1,6

1,5

 

Hushållens ränteförväntningar

       

1 års sikt

   

3,44

3,32

3,15

 

2 års sikt

   

3,73

3,65

3,54

 

5 års sikt

   

4,19

4,18

4,08

 

Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt.