2021-11-26

Extrafrågor till tillverkningsindustrin

Färre företag uppger att produktionen minskat mycket

Andelen industriföretag som svarar att coronaviruset har påverkat företagets produktion negativt i någon utsträckning har minskat ytterligare något jämfört med förra månaden. Minskning i november beror på att färre företag svarat att produktionen minskat i stor utsträckning.

När Konjunkturinstitutet i april 2020 började att ställa frågan om hur produktionen har påverkats av coronaviruset den föregående månaden så var andelen som svarade att produktion påverkats negativt i någon utsträckning drygt 60 procent. Därefter minskade andelen för att som lägst bli 34 procent i augusti i år. I september ökade dock andelen till 42 procent för att därefter sjunka för att i november minska till 37 procent. Minskningen i november beror på att det är färre företag som svarat att produktionen minskat i stor utsträckning. De två föregående månaderna har det varit 19 procent av företagen som svarat att produktionen minskat i stor utsträckning, i november har den andelen minskat till 13 procent.

Till de företag inom tillverkningsindustrin som svarat att produktionen minskat ställs en flervalsfråga om anledningen till denna minskning. Den vanligaste anledningen har sedan april varit leveransproblem av insatsvaror, problem med leveranser är den i särklass vanligaste anledningen även i denna undersökning följt av personalbrist och minskad efterfrågan. I november har andelen minskat något och det är 92 procent av företagen som svarar att leveransproblemen av insatsvaror är en anledning till att produktionen minskat. Samtidigt svarar 41 procent, en minskning med 8 procentenheter, av företagen att personalbrist är en anledning till att produktionen minskat. Avslutningsvis svarade även 28 procent, vilket är en minskning med 1 procentenhet, av företagen att minskad efterfrågan är en anledning till att produktionen minskat.

Då 37 procent av företagen i september svarade att produktion har minskat på grund av coronaviruset i någon utsträckning innebär det att 34 procent (0,93 x 0,37) av samtliga företag uppger att de har haft så stora problem med leveranser av insatsvaror på grund av coronaviruset att det påverkat produktionen negativt. I april förra året var det 62 procent som svarade att produktionen minskat, av dessa var det 70 procent som svarade att leveransproblem var en anledning till att produktionen minskat, det motsvarar 43 procent (0,70 x 0,62) av samtliga företag.

Om undersökningen

Konjunkturinstitutet har från och med Konjunkturbarometern i april 2020 lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda ställdes dessa frågor sista gången i samband med Konjunkturbarometern i september 2020 för alla sektorer utom tillverkningsindustrin. För tillverkningsindustrin fortsätter Konjunkturinstitutet att ställa frågan om hur produktionen varit föregående månad. Om företagen uppger att produktionen minskat ombeds de även fortsättningsvis att svara på anledningen till denna minskning.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 29 oktober–18 november.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Resultatet från extrafrågorna publiceras i Excel-filen nedan.