2021-09-29

Extrafrågor till tillverkningsindustrin

Coronaviruset har stor påverkan på produktionen i motorfordonsindustrin

Andelen industriföretag som svarar att coronaviruset har påverkat företagets produktion negativt i stor utsträckning ökade i september, från 7 till 19 procent. Ökning beror i huvudsak på att företagen i motorfordonsindustri har gått från att uppleva att coronaviruset påverkar produktion i liten utsträckning till att göra det i stor utsträckning i stället.

När Konjunkturinstitutet i april förra året började att ställa frågan om hur produktionen har påverkats av coronaviruset den föregående månaden så var andelen som svarade att produktion påverkats negativt i stor utsträckning drygt 25 procent. Därefter ökade andelen för att som mest bli nästan 40 procent i juni förra året, under det senaste året har andelen vanligtvis varit runt 6 till 10 procent. I september svarar dock 19 procent att produktion påverkats negativt i stor utsträckning vilket är en ökning med 12 procentenheter jämfört med förra månaden. Samtidigt svarar 23 procent att produktionen har påverkats negativt i liten utsträckning, vilket är 4 procentenheter mindre än förra månaden.

Till de företag inom tillverkningsindustrin som svarat att produktionen minskat ställs en flervalsfråga om anledningen till denna minskning. Den klart vanligaste anledningen uppges även i denna undersökning vara leveransproblem av insatsvaror följt av personalbrist och minskad efterfrågan. I september svarar hela 93 procent av de företagen att leveransproblem av insatsvaror är en anledning till att produktionen minskat, en ökning med 6 procentenheter. Samtidigt svarar 37 procent, en ökning med 21 procentenheter, av företagen att personalbrist är en anledning till att produktionen minskat. Avslutningsvis svarade även 30 procent, vilket är en ökning med 1 procentenhet, av företagen att minskad efterfrågan är en anledning till att produktionen minskat.

Då 42 procent av företagen i september svarade att produktion har minskat på grund av coronaviruset i någon utsträckning innebär det att 39 procent (0,93 x 0,42) av samtliga företag uppger att de har haft så stora problem med leveranser av insatsvaror på grund av coronaviruset att det påverkat produktionen negativt. I april förra året var det 62 procent som svarade att produktionen minskat, av dessa var det 70 procent som svarade att leveransproblem var en anledning till att produktionen minskat, det motsvarar 43 procent (0,70 x 0,62) av samtliga företag.

Om undersökningen
Konjunkturinstitutet har från och med Konjunkturbarometern i april 2020 lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda ställdes dessa frågor sista gången i samband med Konjunkturbarometern i september 2020 för alla sektorer utom tillverkningsindustrin. För tillverkningsindustrin fortsätter Konjunkturinstitutet att ställa frågan om hur produktionen varit föregående månad. Om företagen uppger att produktionen minskat ombeds de även fortsättningsvis att svara på anledningen till denna minskning.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 31 augusti–21 september.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Resultatet från extrafrågorna publiceras i Excel-filen nedan.