2021-08-27

Extrafrågor till tillverkningsindustrin

Allt ovanligare att minskad produktion beror på personalbrist

I augusti svarar 34 procent av industriföretagen att produktionen har påverkats negativt i någon utsträckning, av dessa uppger 16 procent att en anledning till den lägre produktionen är personalbrist. I juli var motsvarande svar 23 procent och i maj var det hela 71 procent av företagen som uppgav att detta var en anledning till minskad produktion.

Till de företag inom tillverkningsindustrin som svarat att produktionen minskat ställs en flervalsfråga om anledningen till denna minskning. Den största förändringen är i denna undersökning personalbrist. I augusti svarade 16 procent, en minskning med 7 procentenheter, av företagen att personalbrist är en anledning till att produktionen minskat. Då 34 procent av företagen svarade att produktionen har minskat på grund av coronaviruset innebär det att cirka 5 procent (0,34 x 0,16) av samtliga företag uppger att de har haft så stora problem med personbrist på grund av coronaviruset att det påverkat produktionen negativt. I maj var det 51 procent som svarade att produktionen minskat, av dessa var det 71 procent som svarade att personalbrist var en anledning till att produktionen minskat, det motsvarar 36 procent (0,51 x 0,71) av samtliga företag. Den vanligaste anledningen är även i denna undersökning leveransproblem av insatsvaror. I augusti svarade 87 procent, en minskning med 3 procentenheter, av företagen att leveransproblem av insatsvaror är en anledning till att produktionen minskat. Då 34 procent av företagen svarade att produktion har minskat på grund av coronaviruset innebär det att 30 procent (0,34 x 0,87) av samtliga företag uppger att de har haft så stora problem med leveranser av insatsvaror på grund av coronaviruset att det påverkat produktionen negativt. I april 2020 var det 62 procent som svarade att produktionen minskat, av dessa var det 70 procent som svarade att leveransproblem var en anledning till att produktionen minskat, det motsvarar 43 procent (0,62 x 0,70) av samtliga företag.

Förutom leveransproblem av insatsvaror och personalbrist är minskad efterfrågan en anledning till minskad produktion. Knappt 30 procent av företagen svarar i augusti att minskad efterfrågan är en anledning till minskad produktion, det är 4 procentenheter fler än jämfört med föregående mätning.

I augusti svarar 34 procent av företagen att produktionen har påverkats negativt i någon utsträckning vilket är 1 procentenhet färre jämfört med juli. Av de företag som svarar att produktionen har påverkats negativt i någon utsträckning är det 27 procentenheter som svarar att produktion minskat i liten utsträckning (en minskning med 1 procentenhet jämfört med förra månaden), samtidigt är det 7 procentenheter som svarar att produktion minskat i stor utsträckning (vilket är oförändrat jämfört med förra månaden).

Om undersökningen
Konjunkturinstitutet har från och med april månads Konjunkturbarometer lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att i samband med september månads Konjunkturbarometern ställa dessa extrafrågor för sista gången. För tillverkningsindustrin kommer Konjunkturinstitutet dock att fortsätta att ställa frågan om hur produktionen varit föregående månad. Om företagen uppger att produktionen minskat ombeds de även fortsättningsvis att svara på anledningen till denna minskning.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 30 juli–19 augusti.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Resultatet från extrafrågorna publiceras i Excel-filen nedan