2021-08-17

Extramätning företag

Fortsatt minskning av omsättningstappet i näringslivet

Omsättningstappet för näringslivet som helhet har fortsatt att minska något i augusti. Tappet har minskat till 4 procent jämfört med 5 procent i juli.

Med hänsyn till det rådande läget samt för att minska på företags uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att upphöra med dessa extraundersökningar från och med augusti. Det innebär att undersökningen avslutas i och med denna publicering. Skulle behovet av denna information uppstå på nytt kan detta beslut omprövas.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde (se nedan för förklaring) som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt. För näringslivet som helhet beräknas omsättningstappet i augusti vara 4 procent vilket är en liten förbättring jämfört med förra månadens undersökning. Omsättningstappet beräknades då till 5 procent. I maj förra året beräknades tappet till drygt 20 procent för att i oktober minska till 10 procent. Därefter ökade det återigen till 15 procent i november. Från och med november förra året har tappet minskat successivt. Inom sektorerna tillverkningsindustrin och handeln har omsättningstappet ökat med 1 procentenhet i augusti och tappet är nu 1 respektive 4 procent. Inom tjänstesektorn har tappet däremot minskat med en procentenhet och beräknas nu vara 6 procent. Inom bygg- och anläggningsverksamhet är tappet oförändrat och är fortfarande 4 procent.

Svaren visar att 28 procent av företagen i näringslivet har en lägre omsättning jämfört med normalt. Andelen har minskat med 3 procentenheter jämfört med den föregående undersökningen. I maj förra året var motsvarande andel 74 procent. Samtidigt har andelen företag som har en högre omsättning än normalt minskat något. I augusti uppger 19 procent av företagen att de har högre omsättning än normalt vilket är en minskning med 6 procentenheter jämfört med förra undersökningen.

Inom tillverkningsindustrin uppger 16 procent av företagen att omsättningen är lägre än normalt vilket är en minskning med 2 procentenheter. Av dessa 16 procent svarar nästan samtliga företag att omsättningen minskat med upp till 25 procent. Andelen företag som svarar att omsättningen är högre än normalt har minskat med 8 procentenheter till och det är nu 15 procent av företagen som uppger att omsättningen är högre än normalt.

Inom handeln uppger 34 procent av företagen att omsättningen är lägre än normalt, vilket är i princip detsamma som i förra undersökningen. En skillnad är dock att det i förra undersökningen inte var några företag som uppgav att omsättningen minskat med mer än 50 procent. I denna undersökning uppger 4 procent att omsättningen minskat med mer än 50 procent.

Inom tjänstesektorn uppger 32 procent av företagen att de har en lägre omsättning än normalt. Det är en minskning med 2 procentenheter jämfört med förra undersökningen. I maj förra året var motsvarande andel 78 procent. I hotell- och restaurangbranschen har läget blivit bättre i augusti även om många företag fortfarande uppger stora tapp i omsättning. Det är nu 60 procent som uppger att omsättningen är lägre än normalt vilket är 10 procentenheter lägre jämfört med svaren från i juni (i juli publicerades ej några resultat från enskilda branscher på grund av låg svarsfrekvens).

Inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar 17 procent av företagen en lägre omsättning än normalt vilket är en minskning med 5 procentenheter jämfört med undersökningen från juli. I maj förra året var det 62 procent som svarade att de hade lägre omsättning än normalt.

Andelen företag inom totala näringslivet som svarar att det finns en risk för avveckling är oförändrad jämfört med föregående månad. I augusti är andelen som svarar att det finns en risk för avveckling fortfarande 18 procent. Andelen har minskat successivt sedan maj förra året då 36 procent av företagen i näringslivet uppgav att det fanns en risk för avveckling.

Om Beräkningen

Det beräknade medelvärdet är framtaget för att få ett sammanfattande mått utifrån företagens svar på frågan hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med ett normalläge. Då måttet beräknas utifrån svarsalternativ bestående av intervall samt ett alternativ som inte har någon övre gräns har antaganden behövts göras för att kunna ta fram måttet. Om företaget har svarat i ett intervall antas företaget ha en förändrad omsättning motsvarande mittpunkten i det intervallet. Exempel: om företaget uppger ett omsättningstapp på 1–25 procent antas omsättningstappet vara 13 procent, om företaget svarar 26–50 procent så antas omsättningstappet vara 38 procent osv. För alternativet att omsättningen ökat med mer än 30 procent uppskattas omsättningsökningen ligga på 40 procent.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 9–11 augusti.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.