2021-07-20

Extramätning företag

Omsättningstappet fortsätter att minska i näringslivet

I näringslivet som helhet har omsättningstappet under juli fortsatt att minska något jämfört med undersökningen i juni. Omsättningstappet är nu 5 procent vilket är en förbättring med 2 procentenheter jämfört med förra månaden.

Undersökningen genomfördes 12–15 juli. På grund av att detta är en sommarmånad, i kombination med den korta undersökningsperioden, har färre svar inkommit än i tidigare extraundersökningar. Det låga antalet svar medför att osäkerheten i de nu publicerade resultaten är större än vid tidigare publiceringar. För att minska risken för feltolkningar och för att enskilda företag kan identifieras har Konjunkturinstitutet valt att denna gång inte redovisa resultaten på branschnivå. Samma situation uppstod förra sommaren och hanterades då på samma sätt.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde (se nedan för förklaring) som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt. För näringslivet som helhet beräknas omsättningstappet i juli vara 5 procent vilket är en liten förbättring jämfört med förra månadens undersökning. Omsättningstappet beräknades då till 7 procent. I maj förra året beräknades tappet till drygt 20 procent för att i oktober minska till 10 procent. Därefter ökade det återigen till 15 procent i november. Från och med november förra året har tappet minskat successivt. Inom sektorerna tillverkningsindustrin, handeln och tjänstesektorn har omsättningstappet minskat med mellan 2–3 procentenheter i juli. Inom tillverkningsindustrin beräknas nu omsättningstappet vara 0 procent. Inom bygg- och anläggningsverksamhet har tappet däremot ökat med 1 procentenhet och är nu 3 procent.

Svaren visar att 31 procent av företagen i näringslivet har en lägre omsättning jämfört med normalt. Andelen har minskat med 2 procentenheter jämfört med den föregående undersökningen. I maj förra året var motsvarande andel 74 procent. Samtidigt har andelen företag som har en högre omsättning än normalt ökat. I juni uppger 26 procent av företagen högre omsättning vilket är en ökning med 7 procentenheter jämfört med förra undersökningen.

Inom tillverkningsindustrin uppger 18 procent av företagen att omsättningen är lägre än normalt vilket är en minskning med 6 procentenheter. Av dessa 18 procent svarar nästan samtliga företag att omsättningen minskat med upp till 25 procent. Samtidigt svarar nästan vart fjärde företag att omsättningen är högre än normalt. I maj förra året var det 71 procent av företagen som uppgav att de hade en lägre omsättning än normalt och endast 7 procent som uppgav att omsättningen var högre än normalt.

Inom handeln uppger 35 procent av företagen att omsättningen är lägre än normalt, vilket är detsamma som i förra undersökningen. Det vanligaste svaret, som anges av drygt 30 procentenheter av företagen är att omsättningen är oförändrad jämfört med normalt.

Inom tjänstesektorn uppger 34 procent av företagen att de har en lägre omsättning än normalt. Det är en minskning med 4 procentenheter jämfört med förra undersökningen. I maj förra året var motsvarande andel 78 procent.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar 22 procent av företagen en lägre omsättning än normalt vilket är en liten minskning jämfört med undersökningen från juni. I maj förra året var det 62 procent som svarade att de hade lägre omsättning än normalt.

Andelen företag inom totala näringslivet som svarar att det finns en risk för avveckling har varit oförändrad de senaste månaderna. I juli har andelen dock sjunkit från 21 procent till 18 procent, vilket är den lägsta andelen som hittills uppmätts. Andelen har minskat successivt sedan maj förra året då 36 procent av företagen i näringslivet uppgav att det fanns en risk för avveckling.

Om Beräkningen

Det beräknade medelvärdet är framtaget för att få ett sammanfattande mått utifrån företagens svar på frågan hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med ett normalläge. Då måttet beräknas utifrån svarsalternativ bestående av intervall samt ett alternativ som inte har någon övre gräns har antaganden behövts göras för att kunna ta fram måttet. Om företaget har svarat i ett intervall antas företaget ha en förändrad omsättning motsvarande mittpunkten i det intervallet. Exempel: om företaget uppger ett omsättningstapp på 1–25 procent antas omsättningstappet vara 13 procent, om företaget svarar 26–50 procent så antas omsättningstappet vara 38 procent osv. För alternativet att omsättningen ökat med mer än 30 procent uppskattas omsättningsökningen ligga på 40 procent.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 12–15 juli. Nästa extraundersökning publiceras den 17 augusti på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.