2021-06-15

Extramätning företag

Liten ökning i omsättningen i näringslivet

Omsättningstappet har minskat något i näringslivet som helhet jämfört med undersökningen från i maj. Omsättningstappet är nu 7 procent vilket är en förbättring med 1 procentenhet jämfört med förra månaden.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde (se nedan för förklaring) som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt. För näringslivet som helhet beräknas omsättningstappet i juni vara 7 procent vilket är en svag förbättring jämfört med förra månadens undersökning. Omsättningstappet beräknades då till 8 procent. I maj förra året beräknades tappet till drygt 20 procent för att i oktober minska till 10 procent. Därefter ökade det återigen till 15 procent i november. Från och med november har tappet minskat successivt. Överlag är det små förändringar. Inom sektorerna bygg- och anläggningsverksamhet, handeln och tjänstesektorn har omsättningstappet minskat något, däremot har tappet inom tillverkningsindustrin ökat med en procentenhet och är nu 2 procent.

Företagens svar visar att 33 procent av företagen i näringslivet har en lägre omsättning jämfört med normalt. Andelen har minskat med 7 procentenheter jämfört med den föregående undersökningen. I maj förra året var motsvarande andel 74 procent. Samtidigt har andelen företag i näringslivet som har en högre omsättning än normalt ökat, i juni uppger 26 procent av företagen högre omsättning, en ökning med 7 procentenheter jämfört med förra undersökningen.

Inom tillverkningsindustrin är det 24 procent av företagen som svarar att omsättningen är lägre än normalt vilket är en minskning med 3 procentenheter. Andelen företag som svarar att omsättningen är högre än normalt är också 24 procent. I maj förra året var det 71 procent av företagen som uppgav att de hade en lägre omsättning än normalt och endast 7 procent som uppgav att omsättningen var högre än normalt.

Inom handeln uppger 35 procent av företagen att omsättningen är lägre än normalt, vilket är en minskning med 12 procentenheter jämfört med maj då andelen var 47 procent. Det vanligaste svaret, som nästan 30 procentenheter av företagen anger, är att omsättningen ökat med upp till 10 procent. Andelen företag som svarar att omsättningen är högre än normalt är nästan 40 procent.

Inom tjänstesektorn är det 38 procent av företagen som uppger att de har en lägre omsättning än normalt. Det är en minskning med 4 procentenheter jämfört med förra undersökningen. I maj förra året var motsvarande andel 78 procent. I hotell- och restaurangbranschen har läget förbättrats. Det är 70 procent som uppger att omsättningen är lägre än normalt, en minskning med nästan 30 procentenheter jämfört med förra undersökningen. Samtidigt är det 10 procent av företagen inom branschen som svarar att omsättningen i juni är högre än normalt.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet är det 23 procent av företagen som uppger att de har en lägre omsättning än normalt, andelen är oförändrad jämfört med förra undersökningen. I maj förra året var det 62 procent som svarade att de hade lägre omsättning än normalt.

Överlag är det fortsatt små förändringar när det gäller utvecklingen av den uppskattade risken för att verksamheten ska behöva avvecklas. Andelen företag inom totala näringslivet som svarar att det finns en risk för avveckling (21 procent) har varit oförändrad sedan april. Andelen har successivt minskat sedan maj förra året då det var 36 procent av företagen i näringslivet som uppgav att det fanns en risk för avveckling.

Om Beräkningen

Det beräknade medelvärdet är framtaget för att få ett sammanfattande mått utifrån företagens svar på frågan hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med ett normalläge. Då måttet beräknas utifrån svarsalternativ bestående av intervall samt ett alternativ som inte har någon övre gräns har antaganden behövts göras för att kunna ta fram måttet. Om företaget har svarat i ett intervall antas företaget ha en förändrad omsättning motsvarande mittpunkten i det intervallet. Exempel: om företaget uppger ett omsättningstapp på 1–25 procent antas omsättningstappet vara 13 procent, om företaget svarar 26–50 procent så antas omsättningstappet vara 38 procent osv. För alternativet att omsättningen ökat med mer än 30 procent uppskattas omsättningsökningen ligga på 40 procent.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 7–9 juni. Nästa extraundersökning publiceras den 20 juli på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.