2021-04-29

Extrafrågor till tillverkningsindustrin

Ingen stor minskning i produktionen bland industriföretag

För andra månaden i rad var det i april endast 7 procent av industriföretagen som svarar att produktionen minskat i stor utsträckning.

I april svarar 53 procent av företagen att produktionen har påverkats negativt i någon utsträckning vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med mars. Ökningen består i att det är en större andel företag som svarar att produktionen minskat i liten utsträckning. För andra månaden i rad är det 7 procent av företagen som svarar att produktionen minskat i stor utsträckning vilket är den lägsta andelen företag sedan april förra året då Konjunkturinstitutet började att ställa dessa extrafrågor.

Till de företag inom tillverkningsindustrin som svarat att produktionen minskat ställs en flervalsfråga om anledningen till denna minskning. Den vanligaste anledningen är i denna undersökning leveransproblem av insatsvaror följt av minskad efterfrågan. I april svarade 70 procent, en minskning med 3 procentenheter, av företagen att leveransproblem av insatsvaror är en anledning till att produktionen minskat. Då 53 procent av företagen i april svarade att produktion har minskat på grund av coronaviruset innebär det att 37 procent (0,70 x 0,53) av samtliga företag uppger att de har haft så stora problem med leveranser av insatsvaror på grund av coronaviruset att det påverkat produktionen negativt. I april förra året var det 62 procent som svarade att produktionen minskat, av dessa var det 70 procent som svarade att leveransproblem var en anledning till att produktionen minskat, det motsvarar 43 procent (0,70 x 0,62) av samtliga företag. Förutom leveransproblem av insatsvaror och minskad efterfrågan är en anledning till minskad produktion personalbrist, 47 procent av företagen svarar i april att personalbrist är en anledning till minskad produktion vilket är en ökning med drygt 15 procentenheter jämfört med föregående mätning.

Om undersökningen
Konjunkturinstitutet har från och med april månads Konjunkturbarometer lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att i samband med september månads Konjunkturbarometern ställa dessa extrafrågor för sista gången. För tillverkningsindustrin kommer Konjunkturinstitutet dock att fortsätta att ställa frågan om hur produktionen varit föregående månad. Om företagen uppger att produktionen minskat ombeds de även fortsättningsvis att svara på anledningen till denna minskning.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 31 mars–21 april.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Resultatet från extrafrågorna publiceras i Excel-filen nedan.