2021-04-20

Extramätning företag

Omsättningen ökar i tillverkningsindustrin

Omsättningen ökar inom näringslivet som helhet men framför allt inom tillverkningsindustrin. I aprilmätningen ökade omsättningen jämförelsevis mycket i tillverkningsindustrin och det är nu ungefär en lika stor andel som svarar att omsättningen är mindre än normalt som svarar att omsättningen är större än normalt.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde (se nedan för förklaring) som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt. Omsättningstappet i tillverkningsindustrin beräknas i april vara 1 procent jämfört med ett normalläge vilket är hela 4 procentenheter mindre jämfört med förra undersökningen. I maj förra året beräknades tappet till drygt 20 procent. För näringslivet som helhet beräknas omsättningstappet i april vara 8 procent vilket är 2 procentenheter mindre jämfört med förra undersökningen. I maj förra året beräknades tappet till drygt 20 procent för att därefter minska till 10 procent i oktober för att sedan öka till 15 procent i november. Efter november har tappet successivt minskat igen.

Företagens svar visar att det nu är 40 procent av företagen i näringslivet som har en lägre omsättning jämfört med normalt. Andelen har minskat med 8 procentenheter jämfört med den föregående undersökningen. I maj förra året var motsvarande andel 74 procent.

Inom tillverkningsindustrin är det 27 procent av företagen som svarar att omsättningen är lägre än normalt vilket är mindre jämfört med förra undersökningen. Det är nästan en lika stor andel som nu svarar att omsättningen är högre än normalt. I maj förra året var skillnaden betydligt större. Då var det 71 procent av företagen som uppgav att de hade en lägre omsättning än normalt och endast 7 procent som uppgav att omsättningen var högre än normalt.

45 procent av företagen inom handeln uppger att omsättningen är lägre än normalt, det är en minskning med 8 procentenheter jämfört med mars då andelen var 53 procent. Det vanligaste svaret är att omsättningen minskat med upp till 25 procent. Samtidigt är det nu nästan 40 procent av företagen som svarar att omsättningen är högre än normalt vilket är en ökning med 10 procentenheter sedan i mars.

Inom tjänstesektorn är det en mindre andel i april som svarar att omsättningen är lägre än normalt. Det är nu 42 procent som uppger att omsättningen är lägre än normalt, i mars var motsvarande andel 52 procent. I maj förra året var motsvarande andel 78 procent. I hotell- och restaurangbranschen har läget dock blivit sämre i april efter att ha förbättrats något förra månaden. Det är nu 94 procent som uppger att omsättningen är lägre än normalt, en ökning med 6 procentenheter jämfört med förra undersökningen.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet är det 31 procent av företagen som uppger att de har en lägre omsättning än normalt vilket är en ökning med 7 procentenheter. I maj förra året var det 62 procent som svarade att de hade lägre omsättning än normalt. I aprilmätningen är det inga företag som svarar att omsättningen har minskat med 25 procent eller mer.

Över lag är det fortfarande små förändringar när det gäller utvecklingen av den uppskattade risken för att verksamheten ska behöva avvecklas. Andelen företag inom totala näringslivet som svarar att det finns en risk för avveckling har minskat med 3 procentenheter jämfört med mars och andelen är 21 procent. Andelen har successivt minskat sedan i maj då det var 36 procent av företagen i näringslivet som uppgav att det fanns en risk för avveckling.

Om Beräkningen

Det beräknade medelvärdet är framtaget för att få ett sammanfattande mått utifrån företagens svar på frågan hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med ett normalläge. Då måttet beräknas utifrån svarsalternativ bestående av intervall samt ett alternativ som inte har någon övre gräns har antaganden behövts göras för att kunna ta fram måttet. Om företaget har svarat i ett intervall antas företaget ha en förändrad omsättning motsvarande mittpunkten i det intervallet. Exempel: om företaget uppger ett omsättningstapp på 1–25 procent antas omsättningstappet vara 13 procent, om företaget svarar 26–50 procent så antas omsättningstappet vara 38 procent osv. För alternativet att omsättningen ökat med mer än 30 procent uppskattas omsättningsökningen ligga på 40 procent.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 12–14 april. Nästa extraundersökning publiceras den 18 maj på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.