2021-03-30

Extrafrågor till tillverkningsindustrin

Fler industriföretag uppger att minskad produktion beror på lägre efterfrågan

Av industriföretagen som svarat att produktionen minskat på grund av coronaviruset är det i mars lika vanligt att anledningen till den lägre produktionen är minskad efterfrågan som att anledningen är leveransproblem av insatsvaror.

Till de företag inom tillverkningsindustrin som svarat att produktionen minskat ställs en flervalsfråga om anledningen till denna minskning. Den vanligaste anledningen är i denna undersökning minskad efterfrågan tätt följt av leveransproblem av insatsvaror vilket varit den främsta anledningen de senaste två månaderna. I mars svarade 76 procent, en ökning med 33 procentenheter, av företagen att minskad efterfrågan är en anledning till att produktionen minskat. Då 49 procent av företagen i mars svarade att produktion har minskat på grund av coronaviruset innebär det att 37 procent (0,49 x 0,76) av samtliga företag uppger att de har haft så stora problem med minskad efterfrågan på grund av coronaviruset att det påverkat produktionen negativt. I april 2020 var det 62 procent som svarade att produktionen minskat, av dessa var det 66 procent som svarade att minskad efterfrågan var en anledning till att produktionen minskat, det motsvarar 41 procent (0,62 x 0,66) av samtliga företag. Förutom minskad efterfrågan och leveransproblem av insatsvaror är en anledning till minskad produktion personalbrist, 31 procent av företagen svarar i mars att personalbrist är en anledning till minskad produktion vilket är en minskning med nästan 15 procentenheter jämfört med föregående mätning.

I mars svarar 49 procent av företagen att produktionen har påverkats negativt i någon utsträckning vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med februari. Det är dock en mindre andel företag som svarar att produktionen minskat i stor utsträckning. I februari var det 14 procent som svarade att produktionen minskat i stor utsträckning. I mars har motsvarande andel minskat till 7 procent vilket är den lägsta andelen sedan april förra året då Konjunkturinstitutet började att ställa dessa extrafrågor.

Om undersökningen
Konjunkturinstitutet har från och med april månads Konjunkturbarometer lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att i samband med september månads Konjunkturbarometern ställa dessa extrafrågor för sista gången. För tillverkningsindustrin kommer Konjunkturinstitutet dock att fortsätta att ställa frågan om hur produktionen varit föregående månad. Om företagen uppger att produktionen minskat ombeds de även fortsättningsvis att svara på anledningen till denna minskning.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 26 februari–22 mars.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Resultatet från extrafrågorna publiceras i excelfilen nedan.