2021-03-16

Extramätning företag

Omsättningen ökar något i näringslivet

Omsättningen inom näringslivet fortsätter att öka och omsättningstappet är nu på samma nivå som det var i oktober.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde (se nedan för förklaring) som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt. Omsättningstappet beräknas i mars vara 10 procent jämfört med ett normalläge vilket är 1 procentenhet mindre jämfört med förra undersökningen. I maj beräknades tappet till drygt 20 procent för att därefter minska till 10 procent i oktober för att sedan öka till 15 procent i november. Efter november har tappet successivt minskat igen.

En bransch som drabbats hårt av minskad omsättning det senaste halvåret är hotell- och restaurangbranschen. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar är det nuvarande omsättningstappet i branschen 47 procent vilket är en ganska stor minskning jämfört med förra undersökningen då tappet var 63 procent.

Företagens svar visar att det nu är 48 procent av företagen i näringslivet som har en lägre omsättning jämfört med normalt, andelen var lika stor i den föregående undersökningen. I maj var motsvarande andel 74 procent.

Inom tillverkningsindustrin är det 34 procent som svarar att omsättningen är lägre än normalt vilket är 2 procentenheter mindre jämfört med förra undersökningen. I maj uppgav 71 procent av företagen att de hade en lägre omsättning än normalt. Samtidigt är det 16 procent av företagen som uppger att de har en omsättning som är högre än normalt, det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra undersökningen.

53 procent av företagen inom handeln anger att omsättningen är lägre än normalt, det är en ökning med 3 procentenheter jämfört med februari. Det vanligaste svaret är att omsättningen minskat med upp till 25 procent.

Inom tjänstesektorn är resultaten i princip oförändrade jämfört med förra undersökningen. Det är nu 52 procent som svarar att de har en lägre omsättning än normalt vilket är 1 procentenhet mindre än i förra undersökningen. I maj var motsvarande andel 78 procent.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet är det 24 procent av företagen som uppger att de har en lägre omsättning än normalt vilket är en liten ökning. Av företagen som svarar att de har en lägre omsättning så har nästan samtliga företag svarat att omsättningen minskat med upp till 25 procent. I maj var det 62 procent som svarade att de hade lägre omsättning än normalt.

Över lag är det fortfarande små förändringar när det gäller utvecklingen av den uppskattade risken för att verksamheten ska behöva avvecklas. Andelen företag inom totala näringslivet som svarar att det finns en risk för avveckling är oförändrad jämfört med februari och andelen är 24 procent. Den andelen har successivt minskat sedan i maj då det var 36 procent av företagen i näringslivet som uppgav att det fanns en risk för avveckling.

Om Beräkningen

Det beräknade medelvärdet är framtaget för att få ett sammanfattande mått utifrån företagens svar på frågan hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med ett normalläge. Då måttet beräknas utifrån svarsalternativ bestående av intervall samt ett alternativ som inte har någon övre gräns har antaganden behövts göras för att kunna ta fram måttet. Om företaget har svarat i ett intervall antas företaget ha en förändrad omsättning motsvarande mittpunkten i det intervallet. Exempel: om företaget uppger ett omsättningstapp på 1–25 procent antas omsättningstappet vara 13 procent, om företaget svarar 26–50 procent så antas omsättningstappet vara 38 procent osv. För alternativet att omsättningen ökat med mer än 30 procent uppskattas omsättningsökningen ligga på 40 procent.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 8–10 mars. Nästa extraundersökning publiceras den 20 april på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.