2021-02-16

Extramätning företag

Omsättningen i handeln ökar återigen

Omsättningen inom handeln ökar och är nu på samma nivå som i början av november.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde (se nedan för förklaring) som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt. För näringslivet visar måttet att omsättningen är i princip oförändrad jämfört med undersökningen i januari. Jämfört med ett normalläge har omsättningen i närigslivet som helhet minskat med 11 procent, i januari beräknades omsättningen ha minskat med 12 procent. I maj beräknades tappet till drygt 20 procent.

En bransch som drabbats hårt av minskad omsättning det senaste halvåret är hotell- och restaurangbranschen. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar är det nuvarande omsättningstappet i branschen 63 procent vilket är 2 procentenheter mer jämfört med förra undersökningen då tappet var 61 procent. Omsättningstappet i branschen har nu varit över 60 procent sedan i november.

Företagens svar visar att det nu är 48 procent av företagen i näringslivet som har en lägre omsättning jämfört med normalt. Det var i princip en lika stor andel i den föregående undersökningen. I maj var motsvarande andel 74 procent.

Inom tillverkningsindustrin är det 36 procent som svarar att omsättningen är lägre än normalt vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra undersökningen. Det är framför allt fler företag som svarar att omsättningen minskat med upp till 25 procent. I maj uppgav 71 procent av företagen att de hade en lägre omsättning.

Det är nu 50 procent av företagen inom handeln som anger minskad omsättning jämfört med normalt, det är en minskning med 4 procentenheter jämfört med januari. Den största förändringen är att det nu är en mindre andel företag som svarar att omsättningen minskat med mellan 51–75 procent. Endast 1 procent uppger det alternativet jämfört med 7 procent i förra undersökningen.

Inom tjänstesektorn är det en något större andel företag som uppger att de har en lägre omsättning än normalt. Det är 53 procent av företagen som uppger att detta, i förra undersökningen var det 51 procent. I maj var motsvarande andel 78 procent. Samtidigt är det nu 2 procentenheter fler som svarar att omsättningen ökat jämfört med förra undersökningen.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet är det drygt 20 procent av företagen som uppger att de har en lägre omsättning än normalt. Av dessa så är det 16 procentenheter som uppger att omsättningen minskat med upp till 25 procent. I maj var det 62 procent som svarade att de hade lägre omsättning än normalt.

Överlag är det fortfarande små förändringar när det gäller utvecklingen av den uppskattade risken för att verksamheten ska behöva avvecklas. Andelen företag inom totala näringslivet som svarar att det inte finns en risk för avveckling är nu 76 procent. Den andelen har successivt ökat sedan i maj då det var 64 procent av företagen i näringslivet som uppgav att det inte fanns en risk för avveckling.

Om Beräkningen

Det beräknade medelvärdet är framtaget för att få ett sammanfattande mått utifrån företagens svar på frågan hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med ett normalläge. Då måttet beräknas utifrån svarsalternativ bestående av intervall samt ett alternativ som inte har någon övre gräns har antaganden behövts göras för att kunna ta fram måttet. Om företaget har svarat i ett intervall antas företaget ha en förändrad omsättning motsvarande mittpunkten i det intervallet. Exempel: om företaget uppger ett omsättningstapp på 1–25 procent antas omsättningstappet vara 13 procent, om företaget svarar 26–50 procent så antas omsättningstappet vara 38 procent osv. För alternativet att omsättningen ökat med mer än 30 procent uppskattas omsättningsökningen ligga på 40 procent.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 8–10 februari. Nästa extraundersökning publiceras den 16 mars på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.