2021-01-19

Extramätning företag

Omsättningen i handeln minskar något

Jämfört med föregående mätning är det små förändringar i omsättningen i alla sektorer. För näringslivet är omsättningen oförändrad jämfört med i december medan inom handel har omsättningen minskat något

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde (se nedan för förklaring) som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt. För näringslivet visar måttet att omsättningen är oförändrad jämfört med undersökningen från i december. Jämfört med ett normalläge har omsättningen minskat med 12 procent. I maj beräknades tappet till drygt 20 procent.

En bransch som drabbats hårt av minskad omsättning det senaste halvåret är hotell- och restaurangbranschen. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar är det nuvarande omsättningstappet i branschen 61 procent vilket är 3 procentenheter bättre än jämfört med förra undersökningen då tappet var 64 procent. I mitten av november var tappet drygt 50 procent.

Företagens faktiska svar visar att 47 procent av företagen i näringslivet har en lägre omsättning jämfört med normalt. Detta är en minskning med 6 procentenheter jämfört med den föregående undersökningen. I maj var motsvarande andel 74 procent.

Inom tillverkningsindustrin är det nu 32 procent som svarar att omsättningen är lägre än normalt, en minskning med 11 procentenheter jämfört med förra undersökningen. I maj uppgav 71 procent av företagen att de hade en lägre omsättning. Nästan 60 procent av företagen uppger nu att omsättningen i princip är som normalt, den andelen har inte varit så hög sedan undersökningens start i maj.

Det är små förändringar inom handeln. 54 procent av företagen anger minskad omsättning jämfört med normalt, det är en ökning med 1 procentenhet. Vidare är det nu en större andel företag som svarar att minskningen är större än 50 procent jämfört med förra undersökningen.

Inom tjänstesektorn är det nu 51 procent av företagen som uppger att de har en lägre omsättning än normalt. I förra undersökningen var det 57 procent av företagen som uppgav lägre omsättning. Det är nu en mindre andel företag som svarar att omsättningen minskat med upp till 50 procent och det är samtidigt en något större andel företag som svarar att omsättningen minskat med mer än 75 procent.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet är det nu knappt 30 procent av företagen som uppger att de har en lägre omsättning än normalt. Inga företag uppger att omsättningen har minskat med mer än 50 procent samtidigt som 70 procent svarar att omsättningen inte har påverkats alls. I maj var det 62 procent som svarade att de hade lägre omsättning än normalt.

Överlag är det små förändringar när det gäller utvecklingen av den uppskattade risken för att verksamheten ska behöva avvecklas. Andelen företag inom tillverkningsindustrin som svarar att det inte finns någon risk för avveckling är nu drygt 85 procent, det är den högsta andelen sedan maj då undersökningen inleddes.

Om Beräkningen

Det beräknade medelvärdet är framtaget för att få ett sammanfattande mått utifrån företagens svar på frågan hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med ett normalläge. Då måttet beräknas utifrån svarsalternativ bestående av intervall samt ett alternativ som inte har någon övre gräns har antaganden behövts göras för att kunna ta fram måttet. Om företaget har svarat i ett intervall antas företaget ha en förändrad omsättning motsvarande mittpunkten i det intervallet. Exempel: om företaget uppger ett omsättningstapp på 1–25 procent antas omsättningstappet vara 13 procent, om företaget svarar 26–50 procent så antas omsättningstappet vara 38 procent osv. För alternativet att omsättningen ökat med mer än 30 procent uppskattas omsättningsökningen ligga på 40 procent.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 11–13 januari. Nästa extraundersökning publiceras den 16 februari på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.