2020-12-15

Extramätning företag

Nästan alla hotellföretag har tappat mer än hälften av sin omsättning

Jämfört med föregående mätning minskar omsättningstappet med mellan 2 och 4 procentenheter jämfört med ett normalläge i alla sektorer förutom i bygg- och anläggning där tappet ökar något. En enskild bransch som utmärker sig är hotellbranschen där nu i princip alla företag uppger att omsättningen är mindre än hälften av normalt.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde (se nedan för förklaring) som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt. För näringslivet visar måttet att omsättningen nu har ökat efter att ha minskat två undersökningar i rad. Omsättningstappet jämfört med ett normalläge är nu 12 procent vilket är ett något mindre tapp jämfört med undersökningen för två veckor sedan. I maj beräknades tappet till drygt 20 procent.

En bransch som drabbats hårt av minskad omsättning det senaste halvåret är hotell- och restaurangbranschen. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar är det nuvarande omsättningstappet i branschen 64 procent vilket är detsamma som tappet från förra undersökningen. I mitten av november var tappet drygt 50 procent.

Företagens faktiska svar visar att 53 procent av företagen i näringslivet har en lägre omsättning jämfört med normalt. Detta är en minskning med 2 procentenheter jämfört med den föregående undersökningen. I maj var motsvarande andel 74 procent.

Inom tillverkningsindustrin är det nu 43 procent, en minskning med 5 procentenheter jämfört med förra undersökningen, som svarar att omsättningen är lägre än normalt. I maj uppgav 71 procent av företagen att de hade lägre omsättning.

Andelen företag inom handeln som anger minskad omsättning har minskat med 4 procentenheter och är nu 53 procent. Minskningen förklaras av att det nu är en mindre andel företag som svarar att minskningen är mellan 51–75 procent jämfört med förra undersökningen.

Även för företag inom tjänstesektorn är det små förändringar jämfört med föregående undersökning. Det är nu 57 procent av företagen som uppger att de har ett omsättningstapp vilket är en i princip lika stor andel som för två veckor sedan. Samtliga företag inom hotell- och restaurangbranschen svarar att de har lägre omsättning än normalt. Situationen har försämrats ytterligare något inom hotellbranschen där nu nästan alla företag uppger att minskningen är större än 50 procent.

Även i denna undersökning skiljer sig resultaten inom bygg- och anläggningsverksamhet förhållandevis mycket jämfört med den föregående undersökningen. Det är nu 38 procent som uppger att deras omsättning är lägre än normalt, för två veckor sedan var det 46 procent. I maj var det 62 procent som svarade att de hade lägre omsättning än normalt.

Överlag är det små förändringar när det gäller utvecklingen av den uppskattade risken för att verksamheten ska behöva avvecklas. Andelen företag inom handeln som svarar att risken för avveckling är liten har minskat jämfört med för två veckor sedan, resultaten är nu mer i linje med tidigare resultat under hösten. Istället för att svara att risken är liten svarar nu företagen att det inte finns någon risk för avveckling.

Om Beräkningen

Det beräknade medelvärdet är framtaget för att få ett sammanfattande mått utifrån företagens svar på frågan hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med ett normalläge. Då måttet beräknas utifrån svarsalternativ bestående av intervall samt ett alternativ som inte har någon övre gräns har antaganden behövts göras för att kunna ta fram måttet. Om företaget har svarat i ett intervall antas företaget ha en förändrad omsättning motsvarande mittpunkten i det intervallet. Exempel: om företaget uppger ett omsättningstapp på 1–25 procent antas omsättningstappet vara 13 procent, om företaget svarar 26–50 procent så antas omsättningstappet vara 38 procent osv. För alternativet att omsättningen ökat med mer än 30 procent uppskattas omsättningsökningen ligga på 40 procent.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 7–9 december. Nästa extraundersökning publiceras den 19 januari på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.