2020-12-01

Extramätning företag

Omsättningen minskar mest inom handeln

Omsättningen minskar i alla sektorer förutom i bygg- och anläggning och minskningen är extra tydlig inom handeln. De två senaste veckorna har tappet inom handeln ökat från 8 till 13 procent.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde (se nedan för förklaring) som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt. För näringslivet visar måttet att omsättningen nu har minskat för andra undersökningen i rad. Sedan i oktober har omsättningen minskat med 5 procentenheter och omsättningstappet är nu 15 procent. I maj beräknades tappet till drygt 20 procent.

En bransch som drabbats hårt av minskad omsättning det senaste halvåret är hotell- och restaurangbranschen. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar är det nuvarande omsättningstappet i branschen nätan 65 procent. I mitten av november var tappet drygt 50 procent. Framför allt är det i restaurangbranschen som omsättningen har minskat de senaste två veckorna. Omsättningstappet är nu nästan 60 procent jämfört med normalt vilket är en ökning de senaste två veckorna med nästan 20 procentenheter.

Om vi tittar närmare på hur företagen svarar så uppger 55 procent av företagen i näringslivet att de har en lägre omsättning jämfört med normalt. Detta är en ökning med 3 procentenheter jämfört med den föregående undersökningen. I maj var motsvarande andel 74 procent.

Inom tillverkningsindustrin är det nu 48 procent, en ökning med 2 procentenheter jämfört med förra undersökningen, som svarar att omsättningen har minskat de senaste två veckorna. I maj uppgav 71 procent av företagen att de hade lägre omsättning.

Inom handeln har andelen som anger minskad omsättning ökat med 10 procentenheter i denna undersökning och det är nu 57 procent. En annan förändring jämfört med förra undersökningen är att det nu är nästan 10 procent av företagen som svarar att omsättningen mer än halverats.

För tjänstesektorn är det små förändringar jämfört med förra undersökningen. Det är nu 58 procent av företagen som uppger att de har ett omsättningstapp vilket är en i princip lika stor andel som i början av november.

Resultaten har tidigare varierat kraftigt för bygg- och anläggningsverksamhet och även i denna undersökning skiljer sig resultaten relativt mycket från den föregående undersökningen. Andelen företag som nu svarar att omsättningen minskat är drygt 45 procent jämfört med 33 procent i den föregående undersökningen. Ökningen förklaras av att det nu är en större andel som svarar att omsättningen minskat med upp till 25 procent.

Efter ett uppehåll på två månader har Konjunkturinstitutet beslutat att återigen ställa frågan om hur företagen ser på risken för att deras verksamhet kan behöva avvecklas. Störst skillnad sedan mätningen i september syns i utvecklingen inom handeln där andelen företag som nu uppger att risken för avveckling är liten har ökat med 13 procentenheter. Samtidigt har andelen som svarar att det inte finns någon risk för avveckling minskat med lika mycket.

Om Beräkningen

Det beräknade medelvärdet är framtaget för att få ett sammanfattande mått utifrån företagens svar på frågan hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med ett normalläge. Då måttet beräknas utifrån svarsalternativ bestående av intervall samt ett alternativ som inte har någon övre gräns har antaganden behövts göras för att kunna ta fram måttet. Om företaget har svarat i ett intervall antas företaget ha en förändrad omsättning motsvarande mittpunkten i det intervallet. Exempel: om företaget uppger ett omsättningstapp på 1–25 procent antas omsättningstappet vara 13 procent, om företaget svarar 26–50 procent så antas omsättningstappet vara 38 procent osv. För alternativet att omsättningen ökat med mer än 30 procent uppskattas omsättningsökningen ligga på 40 procent.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 2325 november. Nästa extraundersökning publiceras den 15 december på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.