2020-11-26

Extrafrågor till tillverkningsindustrin

Personalbrist för industriföretagen blir allt vanligare

Det är små förändringar hur industriföretagens produktion har utvecklats jämfört med resultaten för en månad sedan. I förra månadens undersökning så berodde den minskade produktionen i större utsträckning på personalbrist. Den utvecklingen har fortsatt även i denna undersökning.

Det är något fler företag som svarar att coronaviruset har påverkat företagets produktion negativt jämfört med oktober. Andelen som svarade att produktionen har påverkats negativt i liten utsträckning av pandemin är något större än jämfört med i oktober. Nu är andelen 41 procent vilket är en ökning med 3 procentenheter. I april var det drygt 36 procent som uppgav detta alternativ. Däremot så är det ingen förändring rörande andelen som svarar att produktionen påverkats negativt i stor utsträckning av pandemin jämfört med svaren från i oktober. Den andelen är fortfarande 10 procent. I april var det drygt 26 procent som uppgav detta alternativ.

Inom motorfordonsindustrin är det nu endast 1 procent av företagen som svarar att produktionen påverkats negativt i stor utsträckning, vilket kan jämföras med i maj då hela 98 procent svarade detta alternativ. Det vanligaste svaret är nu att produktionen påverkats negativt i liten utsträckning istället.

Till de företag inom tillverkningsindustrin som svarat att produktionen minskat ställs en följdfråga om anledningen till denna minskning. Den vanligaste anledningen till minskad produktion har sedan maj varit minskad efterfrågan. Det är nu 85 procent av företagen som svarar den anledningen vilket är en minskning från 93 procent i förra undersökningen, i april var det 66 procent som svarade detta alternativ. De två svarsalternativen leveransproblem av insatsvaror och personalbrist ökar jämfört med förra undersökningen. Leveransproblem av insatsvaror ökar från 43 procent till 55 procent och personalbrist ökar från 19 procent till 33 procent. Andelen som svarar personalbrist befinner sig nu på en nivå jämförbar med i våras.

Om Konjunkturinstitutets extraundersökningar

Konjunkturinstitutet har från och med april månads Konjunkturbarometer lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att i samband med september månads Konjunkturbarometern ställa dessa extrafrågor för sista gången. För tillverkningsindustrin kommer Konjunkturinstitutet dock att fortsätta att ställa frågan om hur produktionen varit föregående månad. Om företagen uppger att produktionen minskat ombeds de även fortsättningsvis att svara på anledningen till denna minskning.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 29 oktober–18 november.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Resultatet från extrafrågorna publiceras i excelfilen nedan.