2020-11-17

Extramätning företag

Något fler företag rapporterar om en minskning i omsättning

I tillverkningsindustrin fortsätter den positiva utvecklingen med att omsättningstappet blir allt mindre. Inom tjänstesektorn och handeln har dock omsättningstappet ökat igen jämfört med den föregående undersökningen.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde (se nedan för förklaring) som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt. För näringslivet visar måttet att omsättningstappet har minskat förhållandevis mycket sedan i mitten av maj. I maj var tappet drygt 20 procent men det har sedan i våras minskat och är nu 12 procent. Detta är dock en ökning av omsättningstappet på 2 procentenheter jämfört med föregående undersökning som gjordes i oktober.

En bransch som drabbats hårt av minskad omsättning det senaste halvåret är hotell- och restaurangbranschen. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar är det nuvarande omsättningstappet i branschen drygt 50 procent. De senaste veckorna har hotellbranschen utvecklats mer negativt än restaurangbranschen. Inom hotellbranschen har omsättningstappet ökat med drygt 10 procentenheter i november och tappet är nu på nästan 70 procent jämfört med normalt. Inom restaurangbranschen har omsättningstappet istället minskat jämfört med oktoberundersökningen och är nu på knappt 40 procent jämfört med normalt.

Om vi tittar närmare på företagens faktiska svar så uppger 52 procent av företagen i näringslivet att de har ett omsättningstapp. Det innebär en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående undersökning. Det är samtidigt 4 procentenheter färre som nu uppger att det har en högre omsättning än normalt.

Inom tillverkningsindustrin fortsätter utvecklingen att en allt mindre andel företag svarar att de har ett omsättningstapp. I maj uppgav 71 procent av företagen att de hade tappat i omsättning, nu är det 46 procent som uppger detta vilket är en liten minskning jämfört med svaren i oktober. De flesta företag svarar fortfarande att omsättningstappet är upp till 25 procent jämfört med ett normalläge.

Inom handeln är det nu en större andel företag som uppger att de har ett tapp jämfört med tidigare. Det är nu 47 procent som uppger att de har ett tapp jämfört med 43 procent i den föregående undersökningen. En annan skillnad mot förra undersökningen är att det nu är en större andel företag som svarar att tappet är mellan 25–50 procent istället för som tidigare att tappet är mellan 1–25 procent jämfört med normalt.

För tjänstesektorn är det väldigt små förändringar jämfört med förra månadens resultat. Det är nu 57 procent av företagen som uppger att de har ett omsättningstapp vilket i princip är en lika stor andel som i oktober.

Liksom tidigare varierar resultaten kraftigt för bygg- och anläggningsverksamhet. Andelen företag som svarar att omsättningen minskat är nu drygt 30 procent, vilket är nästan hälften jämfört med föregående undersökning. Det är nu andra undersökningen i rad där inga företag uppger att omsättningen är högre än normalt.

Om undersökningen

Det beräknade medelvärdet är framtaget för att få ett sammanfattande mått utifrån företagens svar på frågan hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med ett normalläge. Då måttet beräknas utifrån svarsalternativ bestående av intervall samt ett alternativ som inte har någon övre gräns har antaganden behövts göras för att kunna ta fram måttet. Om företaget har svarat i ett intervall antas företaget ha en förändrad omsättning motsvarande mittpunkten i det intervallet. Exempel: om företaget uppger ett omsättningstapp på 1–25 procent antas omsättningstappet vara 13 procent, om företaget svarar 26–50 procent så antas omsättningstappet vara 38 procent osv. För alternativet att omsättningen ökat med mer än 30 procent uppskattas omsättningsökningen ligga på 40 procent.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 911 november. Nästa extraundersökning publiceras den 1 december på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.