2020-10-28

Extrafrågor till tillverkningsindustrin

Fler industriföretag tycks ha personalbrist

Det är en allt mindre andel industriföretag som uppger att covid-19-pandemin har påverkat produktionen negativt i stor utsträckning.

Inom tillverkningsindustrin har företagen blivit ytterligare lite mindre negativa om produktionsutvecklingen jämfört med tidigare. I oktober svarade tio procent av företagen att deras produktion påverkats negativt i stor utsträckning av pandemin. Månaden innan var det nästan 20 procent som svarade det medan det i april var drygt 25 procent som uppgav detta alternativ. Inom motorfordonsindustrin svarade nästan samtliga företag i april att faktiskt produktion påverkats negativt i stor utsträckning. Den andelen har nu minskat till att endast fyra procent av företagen svarar detta alternativ.

Till de företag inom tillverkningsindustrin som svarat att faktisk produktion minskat ställs en följdfråga om anledningen till denna minskning. Den vanligaste anledningen har sedan maj varit minskad efterfrågan. Det är 93 procent av företagen som uppger detta som en anledning till minskad produktion, i april var det 66 procent som svarade detta alternativ. En förändring sedan förra undersökningen är att det nu är fler som svarar att personalbrist är en anledning till minskad produktion, det är nu 19 procent som anger detta alternativ, i september var det åtta procent.

Om Konjunkturinstitutets extraundersökningar
Konjunkturinstitutet har från och med april månads Konjunkturbarometer lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att i samband med september månads Konjunkturbarometern ställa dessa extrafrågor för sista gången. För tillverkningsindustrin kommer Konjunkturinstitutet dock att fortsätta att ställa frågan om hur produktionen varit föregående månad. Om företagen uppger att produktionen minskat ombeds de även fortsättningsvis att svara på anledningen till denna minskning. Skulle behovet av ytterligare information uppstå igen kan detta beslut omprövas.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 30 september–20 oktober.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Resultatet från extrafrågorna publiceras i excelfilen nedan.