2020-10-20

Extramätning företag

Allt fler företag uppger att omsättningstappet minskar

Inom näringslivet fortsätter utvecklingen att företag uppger att omsättningstappet blir allt mindre. I tillverkningsindustrin svarar dessutom tio procent av företagen att omsättningen är större än normalt.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde (se nedan för förklaring) som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt. För näringslivet visar måttet att omsättningen har ökat förhållandevis mycket sedan i mitten av maj. Då var omsättningstappet drygt 20 procent men det har sedan i våras halverats och är nu tio procent. Omsättningen har även ökat något jämfört med förra undersökningen som gjordes i september.

En bransch som drabbats hårt av minskad omsättning det senaste halvåret är hotell- och restaurangbranschen. I maj var omsättningstappet i branschen enligt våra beräkningar drygt 60 procent jämfört med normalt. Sedan dess har omsättningen ökat men tappet i omsättning är trots det fortfarande nästan 50 procent.

Om vi tittar närmare på hur företagen svarar så uppger 51 procent av företagen i näringslivet att de har ett omsättningstapp. Det innebär en minskning med sju procentenheter jämfört med förra undersökningen. I maj var motsvarande andel 74 procent. Ökningen i omsättning mellan de två senaste mätningarna, men också jämfört med undersökningen i maj, förklaras framför allt av att det är en mindre andel företag som nu svarar att de har ett tapp på upp till 50 procent av omsättningen.

Inom tillverkningsindustrin fortsätter utvecklingen att en allt mindre andel företag svarar att de har ett omsättningstapp. I maj uppgav 71 procent av företagen att de hade tappat i omsättning, nu är det 50 procent som uppger detta. Av dessa svarar de allra flesta att omsättningstappet är upp till 25 procent jämfört med ett normalläge.

Resultaten för de senaste mätningarna för handeln respektive tjänstesektorn liknar varandra. Andelen företag i dessa sektorer som svarar att de har ett omsättningstapp har återigen minskat efter förra undersökningens ökning. Inom handeln är det nu 43 procent som uppger att de har ett tapp jämfört med drygt 50 procent i den förra undersökningen. För de flesta företag inom handeln är tappet i huvudsak upp till 25 procent av den normala omsättningen. Inom tjänstesektorn har andelen företag som uppger att de tappat i omsättning minskat från 64 procent i förra undersökningen till 55 procent i denna. För tjänstesektorn är svaren mer diversifierade jämfört med svaren inom tillverkningsindustrin respektive handeln. Till exempel uppger tio procent av företagen att tappet är större än 50 procent jämfört med normal omsättning.

För bygg- och anläggningsverksamhet fortsätter resultaten att variera mellan olika mätningar samtidigt som resultaten, till skillnad från övriga sektorer, inte uppvisar en positiv trend. Andelen företag som svarar att omsättningen minskat är nu 60 procent, vilket är en fördubbling jämfört med förra undersökningen. Samtidigt är resultatet nu i nivå med flera tidigare mätningar. Förklaringen till att resultaten varierar kraftigt är att företag ibland svarar att omsättningen minskat med upp till 25 procent för att andra gånger svara att omsättningen är oförändrad.

Om undersökningen

Det beräknade medelvärdet är framtaget för att få ett sammanfattande mått utifrån företagens svaren på frågan hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med ett normalläge. Då måttet beräknas utifrån svarsalternativ bestående av intervall samt ett alternativ som inte har någon övre gräns har antaganden behövts göras för att kunna ta fram måttet. Om företaget har svarat i ett intervall antas företaget ha en förändrad omsättning motsvarande mittpunkten i det intervallet. Exempel: om företaget uppger ett omsättningstapp på 1-25 procent antas omsättningstappet vara 13 procent, om företaget svarar 26-50 procent så antas omsättningstappet vara 38 procent osv. För alternativet att omsättningen ökat med mer än 30 procent uppskattas omsättningsökningen ligga på 40 procent.

En förändring, föranledd av coronaviruset och covid-19-pandemin, är att Konjunkturinstitutet varannan vecka sedan i maj, med ett uppehåll i juli, genomfört extraundersökningar av de företag som ingår i Konjunkturbarometern företag. Undersökningen innehöll två frågor gällande hur företagets omsättning har påverkats av covid-19-pandemin samt hur företaget bedömde risken för att behöva avveckla sin verksamhet på grund av densamma. För att minska på företagens uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att från och med oktober att göra denna extraundersökning endast en gång per månad. En annan förändring, som införs samtidigt, är att Konjunkturinstitutet endast kommer att fortsätta att ställa frågan om hur omsättningen har påverkats av covid-19-pandemin. Skulle behovet av mer frekvent information uppstå kan detta beslut omprövas.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 12-14 oktober. Nästa extraundersökning publiceras den 17 november på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.