2020-09-15

Extramätning företag

Omsättningen ökar bland tjänsteföretagen

Andelen företag i näringslivet som upplever en minskad omsättning på grund av covid-19-pandemin fortsätter att minska. I tjänstesektorn är det är en förhållandevis stor ökning i andelen företag som uppger att de har något större omsättning än normalt.

I totala näringslivet – där tillverkningsindustrin, bygg- och anläggningsverksamhet, handel och tjänstesektorn ingår – är det små förändringar jämfört med mätningen för två veckor sedan. Totalt är det nu 58 procent av företagen som uppger ett omsättningstapp jämfört med normalt. I maj var det 74 procent och i förra undersökningen var motsvarande andel 62 procent. Minskningen förklaras av att det nu är en mindre andel företag som svarar att de har ett tapp på upp till 50 procent av omsättningen.

Andelen företag inom tillverkningsindustrin som uppger att de har ett omsättningstapp har minskat. För två veckor sedan var det 61 procent av företagen som svarade att de har ett tapp, nu har den andelen minskat till 56 procent vilket är den näst lägsta uppmätta nivån hittills.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet har det i de två föregående undersökningarna varit cirka 35 procent av företagen som svarat att de har ett omsättningstapp. Nu har den andelen ökat med 20 procentenheter till 57 procent vilket är mer i linje med vårens och sommarens nivåer.

Handeln har de senaste två veckorna en liknade utveckling som tillverkningsindustrin har haft. Jämfört med svaren från förra undersökningen är det nu en mindre andel företag som svarar att de har en lägre omsättning än normalt. Inom handeln är det nu 47 procent av företagen som uppger att de har ett tapp i omsättning. I förra undersökningen var det 54 procent.

Andelen företag inom tjänstesektorn som svarar att de har ett omsättningstapp jämfört med normalt har minskat något, från 66 procent till 62 procent nu. Inom tjänstesektorn har det i de tidigare undersökningarna varit mellan 4 och 8 procent som uppger att omsättningen är högre än normalt, den andelen har nu ökat till 13 procent. Två branscher där omsättningen ökat jämfört med normalt de senaste veckorna är datakonsult- och åkeribranschen.

Den tidigare utvecklingen med små skillnader mellan undersökningarna beträffande frågan om risken för att verksamheter ska behöva avvecklas fortsätter. Även jämfört med svaren från i maj är det förhållandevis små förändringar. I totala näringslivet svarar 25 procent av företagen att det finns en risk för avveckling.

Om undersökningen

En förändring, föranledd av coronaviruset och covid-19-pandemin, är att Konjunkturinstitutet varannan vecka sedan i maj, med ett uppehåll i juli, genomfört extraundersökningar av de företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. Undersökningen innehåller två frågor gällande hur företagets omsättning har påverkats av covid-19-pandemin samt hur företaget bedömer risken för att behöva avveckla sin verksamhet på grund av densamma.

Med hänsyn till det rådande läget samt att minska på företags uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att från och med oktober att göra dessa extraundersökningar endast en gång per månad. Skulle behovet av mer frekvent information uppstå kan detta beslut omprövas.

Nästa extraundersökning publiceras den 29 september på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.