2020-07-29

Extrafrågor företag och hushåll

Färre företag inom tillverkningsindustrin uppger leveransproblem som anledning till minskad produktion

Utvecklingen att företag har blivit lite mer positiva om framtiden fortsätter även i denna undersökningsperiod. Den främsta orsaken till att produktionen minskat för företag inom tillverkningsindustrin är fortfarande minskad efterfrågan.

Företagen inom tillverkningsindustrin har blivit ytterligare lite mer positiva om framtida produktion. I juli var det 17 procent av företagen som uppgav att de tror att företagets produktion kommer att påverkas negativt i stor utsträckning till följd av pandemin, i juni var motsvarade andel 25 procent. I april, som var den första månaden då dessa frågor ställdes, var andelen hela 49 procent. Samtidigt har andelen företag som uppger att produktionen kommer att påverkas negativt i liten utsträckning till följd av pandemin ökat.

För tillverkningsindustrin ställs en kompletterande följdfråga till de företag som uppger att produktionen minskat om anledningen till denna minskning. Det är fortfarande minskad efterfrågan som är den främsta orsaken till att produktionen minskat, 80 procent av företagen uppger fortfarande detta som en anledning till minskad produktion. Andelen företag som svarat att leveransproblem är orsaken har minskat kraftigt, från drygt hälften i förra undersökningen till drygt 30 procent i denna undersökning.

Även tjänstesektorn och handeln har en liknande utveckling som tillverkningsindustrin. Färre företag uppger att de tror att försäljningsvolymen kommer att utvecklas negativt i stor utsträckning jämfört med vad de rapporterat tidigare, samtidigt som en allt större andel svarar att de tror att pandemin kommer att påverka försäljningsvolymen negativt i liten utsträckning. För bygg- och anläggningsverksamhet har andelen företag som svarar att byggandet förväntas påverkas negativt i någon utsträckning minskat jämfört med svaren i juni.

Den tydligaste skillnaden för hushållen jämfört med förra undersökningen att fler hushåll nu uppger att pandemin inte har – och inte heller förväntas – påverka hushållets konsumtion i någon utsträckning.

Om Konjunkturinstitutets extraundersökningar

Konjunkturinstitutet har från och med april månads Konjunkturbarometer lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll.

En annan förändring, också den föranledd av coronaviruset och covid-19-pandemin, är att Konjunkturinstitutet varannan vecka under maj och juni genomfört extraundersökningar av de företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. Undersökningen innehöll två frågor gällande hur företagets omsättning har påverkats av covid-19-pandemin samt hur företaget bedömer risken för att behöva avveckla sin verksamhet på grund av densamma. Konjunkturinstitutet bedömer att det fortsatt finns ett stort behov av denna information och kommer därför att fortsätta med dessa extraundersökningar. Nästa undersökning publiceras den 4 augusti på Konjunkturinstitutets webbplats.