2020-07-08

Extramätning hushåll juni 2020

Hushållens konfidensindikator steg marginellt under andra halvan av juni

Resultaten från den sista extramätningen för hushållsundersökningen med insamlingsperiod 16–30 juni tyder på att stämningsläget hos hushållen fortsätter att förbättras något. Stämningsläget är fortfarande betydligt svagare än normalt, men har blivit något mindre negativt jämfört med den ordinarie undersökningen som pågick mellan den 1–15 juni.

Hushållens konfidensindikator – som sammanfattar svaren från hushållen – steg marginellt i denna extramätning jämfört med den ordinarie mätningen: 84,8 jämfört med 84,0. Den positiva utvecklingen i indikatorn mellan de olika hushållsundersökningarna i juni förklaras av en mer positiv syn på den egna ekonomin för de kommande tolv månaderna. Hushållen har även mindre pessimistiska förväntningar på utvecklingen av Sveriges ekonomi på tolv månaders sikt jämfört med tidigare i juni.

Om Konjunkturinstitutets extraundersökningar

Från och med april till och med juni har Konjunkturinstitutet genomfört hushållsundersökningen två gånger per månad på grund av coronaviruset och covid-19-pandemin. Anledningen till dessa extramätningar är att det har funnits ett stort behov av ytterligare information om pandemins ekonomiska effekter på hushållen. Efter publicering av denna extramätning avslutar Konjunkturinstitutet dessa extramätningar för hushållen. Nästa ordinarie hushållsundersökning genomförs mellan den 1–15 juli och publiceras den 29 juli.

Förutom dessa extramätningar för hushållen så har Konjunkturinstitutet varannan vecka under maj och juni genomfört extraundersökningar med de företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. Undersökningen innefattade två frågor gällande hur företagens omsättning har påverkats av covid-19-pandemin samt hur företagen bedömer risken för att behöva avveckla sin verksamhet på grund av densamma. Syftet med denna extraundersökning var att öka mängden tillgänglig information om hur svenska företag påverkats av covid-19-pandemin.

Konjunkturinstitutet bedömer att det fortsatt finns ett stort behov av denna extrainformation och kommer därför att fortsätta med dessa undersökningar. Nästa extraundersökning publiceras den 4 augusti på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från undersökningen är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Tabeller med resultatet från undersökningen publiceras nedan.