2020-06-24

Extrafrågor företag och hushåll

Fler företag är positiva om framtida produktion

Det är överlag små förändringar jämfört med förra undersökningen. Utvecklingen att företag har blivit lite mer positiva om framtiden fortsätter. Den främsta orsaken till att produktionen minskat för företag inom tillverkningsindustrin är fortfarande minskad efterfrågan.

Företagen inom tillverkningsindustrin har blivit ytterligare lite mer positiva om framtida produktion. I juni var det 25 procent av företagen som uppgav att de tror att företagets produktion kommer att påverkas negativt i stor utsträckning, i maj var motsvarade andel 37 procent. Samtidigt är det en större andel som i juni svarat att pandemin inte har haft någon påverkan på företagets produktion jämfört med tidigare månaders svar.

För tillverkningsindustrin ställs en kompletterande följdfråga till de företag som uppger att produktionen minskat om anledningen till denna minskning. Det är överlag små skillnader mot förra månadens svar. Det är fortfarande minskad efterfrågan som är den främsta orsaken till att produktionen minskat, 80 procent av företagen uppger fortfarande detta som en anledning till minskad produktion. Andelen som svarat att leveransproblem är orsaken är också i princip oförändrad mot tidigare, drygt hälften menar att detta är en av anledningarna.

Även inom tjänstesektorn, som kanske är den sektor som drabbats hårdast av restriktionerna, fortsätter de alltmer positiva förväntningarna om framtiden. Färre företag uppger att de tror att försäljningsvolymen kommer att utvecklas negativt i stor utsträckning jämfört med vad de rapporterat tidigare. I likhet med utvecklingen för tillverkningsindustrin är det samtidigt en allt större andel som svarar att pandemin inte har haft någon påverkan alls på efterfrågan på företagets tjänster.

Om Konjunkturinstitutets extraundersökningar

Konjunkturinstitutet har från och med april månads Konjunkturbarometer lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Från och med april till juni kommer KI därutöver även att genomföra hushållsundersökningen två gånger per månad.

En annan förändring är att Konjunkturinstitutet från och med maj skickar ut ytterligare undersökningar till de företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. Undersökningen skickas ut till företagen varannan vecka under maj och juni. Eftersom svaren har varit väldigt värdefulla för att förstå pandemins effekter på det svenska näringslivet så har Konjunkturinstitutet beslutat att skicka ut undersökningen på nytt efter ett uppehåll under sommaren med start den 27 juli.

Samtliga dessa förändringar förklaras av coronaviruset och covid-19-pandemin och att det råder ett stort behov av ytterligare information om dess ekonomiska effekter på näringsliv och hushåll.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Tabeller med resultatet från extrafrågorna publiceras nedan.