2020-06-05

Extramätning hushåll maj 2020

Hushållens konfidensindikator fortsatte att stiga något under andra halvan av maj


Resultaten från den senaste extramätningen med insamlingsperiod 16–31 maj tyder på att stämningsläget hos hushållen fortsätter att förbättras något. Stämningsläget är fortfarande betydligt svagare än normalt, men har blivit något mindre negativt jämfört med den ordinarie undersökningen som pågick mellan den 1–15 maj.

Hushållens konfidensindikator – som sammanfattar svaren från hushållen – blev 3,3 enheter högre i denna extramätning jämfört med den ordinarie mätningen: 80,6 jämfört med 77,3. Den positiva utvecklingen i indikatorn mellan de olika hushållsundersökningarna i maj beror på en mer positiv syn på den egna ekonomin, såväl för de senaste som för de kommande tolv månaderna. Hushållen har även en mindre negativ inställning till utvecklingen av Sveriges ekonomi på tolv månaders sikt jämfört med tidigare i maj.

Om Konjunkturinstitutets extraundersökningar
Från och med april till och med juni genomför Konjunkturinstitutet hushållsundersökningen två gånger per månad på grund av coronaviruset och covid-19-pandemin. Anledningen till dessa extramätningar är att det råder ett stort behov av ytterligare information om pandemins ekonomiska effekter på hushållen. Nästa gång denna extraundersökning publiceras är den 8 juli. Dessförinnan, den 24 juni, publiceras hushållens konfidensindikator i samband med publiceringen av den ordinarie undersökningen.

Förutom dessa extramätningar för hushållen så genomför Konjunkturinstitutet även en extraundersökning med de företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. I undersökningen ingår två frågor gällande hur företagets omsättning har påverkats av covid-19-pandemin samt hur företagen bedömer risken för att företaget ska behöva avveckla sin verksamhet på grund av densamma. Syftet med denna extraundersökning är att öka mängden tillgänglig information om hur svenska företag påverkas av pandemin covid-19. Denna extraundersökning skickas ut till företagen varannan vecka från och med vecka 20 och publiceras nästa gång den 16 juni på Konjunkturinstitutets webbplats.

Statistikdatabasen uppdateras inte
Uppgifterna från extramätningarna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras därför inte heller i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Tabeller med resultatet från extramätningen publiceras nedan.