2020-06-02

Extramätning företag

Fortfarande störst omsättningstapp för tjänstesektorn

Alla sektorer i näringslivet har drabbats av omsättningstapp och störst fall rapporterar fortfarande företag verksamma inom tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. Det är små förändringar jämfört med enkäten för två veckor sedan både vad avser påverkan på företagens omsättning och risken för att företaget ska behöva avvecklas. Detta framgår av resultaten från Konjunkturinstitutets andra extraundersökning som publiceras i dag.

Inom tjänstesektorn uppger 75 procent av företagen att omsättningen har minskat de senaste två veckorna, inom tillverkningsindustrin uppger 71 procent av företagen att omsättningen har minskat. Jämfört med den första enkäten är omsättningstappet nästan oförändrat.

Även företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet samt handel uppgav tidigare kraftiga fall i omsättning – dock inte lika kraftiga som för tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. Efter den andra undersökningen har skillnaden mellan dessa sektorer blivit större då företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet samt handel uppger ett något mindre omsättningstapp än tidigare.

Nästan en tredjedel av företagen inom tillverkningsindustrin uppgav tidigare att det fanns en risk att verksamheten skulle behöva avvecklas. Den risken har nu blivit något mindre. Inom tjänstesektorn uppgav tidigare 40 procent av företagen en risk för avveckling, varav åtta procent av företagen bedömde risken som hög. Nu är det något fler företag som uppger att det finns en risk men något färre anser att risken är hög.

Om undersökningen

Från och med den 11 maj tillfrågar Konjunkturinstitutet företag dels hur deras omsättning har påverkats de senaste två veckorna samt hur de bedömer risken för att deras verksamhet kommer att behöva avvecklas. Anledningen till dessa extraundersökningar är att det råder ett stort behov av ytterligare aktuell information om covid-19-pandemins ekonomiska effekter på näringslivet. Konjunkturinstitutet har beslutat att under perioden maj–juni skicka ut en extraundersökning varannan vecka till de företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. Svaren i den första undersökningen samlades in under perioden 11–13 maj, svaren i den andra undersökningen, som publiceras idag, samlades in 25–27 maj. Om två veckor redovisas svaren från den tredje undersökning.

Uppgifterna från extraundersökningarna är inte en del av Sveriges officiella statistik och publiceras inte heller i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras på Konjunkturinstitutets webbplats.