2022-05-24

KI-kommentar maj 2022

Samhällsekonomiska konsekvenser av tillfällig elbrist

Syftet med denna KI-kommentar är att kortfattat beskriva svensk elmarknads funktionssätt och att illustrera vad de möjliga makroekonomiska effekterna kan bli om tillgången på el i hela Sverige inte förbättras.

Under vintern 2021–2022 steg priserna på el i Sverige snabbt och nådde historiskt höga nivåer. Obalansen mellan var produktionen av el sker och var användningen är som störst har blivit större de senaste årtiondena då elproduktion delvis avvecklats i södra Sverige medan den ökat i de norra delarna av landet. Detta har satt press på det svenska transmissionsnätet och begränsad överföringskapacitet gör nu att delar av Sverige behöver importera el under de kallaste dagarna, trots att det kan finnas ett överskott i andra delar av landet.

I ett kortsiktigt scenario analyseras möjliga konsekvenser för svensk ekonomi av en period där eltillförseln är så låg och efterfrågan så hög att viss produktion i delar av landet behöver stoppas under en kortare period. I scenariot antas oplanerade strömavbrott drabba södra Sverige dagtid under en hel arbetsvecka, med ett totalt elunderskott på 280 GWh. Själva strömavbrotten beräknas leda till en minskning av BNP för helåret med 0,13 procent, en ökning av antalet arbetade timmar med drygt 0,2 procent, och en samhällsekonomisk kostnad på 16,8 miljarder kronor. Dessa beräkningar är dock behäftade med betydande osäkerhet.

I kommentaren diskuteras även hur produktion och arbetsmarknad kan påverkas av obalansen på elmarknaden på lite längre sikt. Givet hur svensk elmarknad är sammansatt och sammankopplad med Europa finns det en risk att hög prisvolatilitet i södra Sverige kommer vara ett återkommande problem de kommande åren. En oförutsägbar eltillgång kan få långsiktiga konsekvenser för arbetsmarknaden genom hur företag väljer att etablera sig och hur investeringar allokeras. Norra Sverige framstår i dagsläget som attraktivt då elpriset generellt sett är betydligt lägre där. Samtidigt kan det finnas problem med personalförsörjning i norra Sverige och stora industriprojekt[1] kan komma att behöva mycket av det överskott av el som finns i norra Sverige.