Vinstandel


Överskottets andel av förädlingsvärdet i näringslivet enligt nationalräkenskaperna. Överskottet avser i regel den del av förädlingsvärdet som inte utgörs av arbetskostnad och produktionsrelaterade skatter. Kan beräknas både före och efter avdrag för kapitalförslitningskostnader. Om inget annat anges avses i regel bruttoöverskottet före avdrag för kapitalförslitningskostnader.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-21
Uppdaterad 2019-01-08