Överskottsmål


Målsättning för den offentliga sektorns sparande. Uttrycks vanligen som det offentligfinansiella sparandet som andel av BNP. Från och med 2019 är målet för det offentligfinansiella sparandet 1/3 procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. Det strukturella sparandet, det vill säga det finansiella sparandet korrigerat för konjunkturella och andra temporära effekter, ska användas för att bedöma om överskottsmålet uppnås. Före 2019 är (var) överskottsmålet 1 procent av BNP. Det nya överskottsmålet kompletteras med ett skuldankare, det vill säga ett riktmärke för den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, kallad Maastrichtskulden, på 35 procent av BNP.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-21
Uppdaterad 2019-01-08