Inflation 


Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Pengarna minskar alltså i värde. Det tar sig till exempel uttryck i att priset för samma korg med varor i affären stiger över tiden. I regel avser inflation konsumentpriserna beräknade med konsumentprisindex, men inflation är egentligen ett mer generellt begrepp som skulle kunna avse även andra priser i samhället, till exempel priserna på investeringsvaror, och skulle kunna beräknas med andra metoder än i konsumentprisindex.

Inflation and CPI

An increase in the general level of prices. The Consumer Price Index (CPI) measures the average change in prices of goods and services consumed by households.

Publicerad 2015-07-14
Uppdaterad 2019-01-08