Maastrichtskuld


Konsoliderad bruttoskuld i offentlig sektor. Summan av skulder i statlig och kommunal förvaltning och i sociala trygghetsfonder (ålderspensionssystemet) minus skulder mellan dessa delsektorer. Inom stabilitets- och tillväxtpakten finns ett krav om att Maastrichtskulden inte får överstiga 60 procent av BNP. Enligt det Finanspolitiska ramverket är 35 procent av BNP ett riktmärke för Maastrichtskulden.

Publicerad 2015-06-22
Uppdaterad 2018-10-09