Sammansättningseffekter


Effekter av förändringar i den relativa storleken i delmängderna i ett aggregat på utvecklingen av aggregatet. En effekt på exempelvis löneökningstakten som uppkommer genom förändrad sammansättning av löntagarna, exempelvis en ökad andel tjänstemän eller äldre, och inte genom att enskilda individer får höjd lön.