Löneelasticitet


Hur någon variabel, exempelvis arbetsutbud eller efterfrågan på arbetskraft förändras som ett resultat av en viss förändring i lönen. Arbetsutbudets löneelasticitet kan exempelvis avse hur många procentantalet arbetade timmar ändras när lönen ökar med en procent.