Konjunkturjusterat sparande


Beräkning av vad det offentligfinansiella sparandet skulle vara vid ett balanserat resursutnyttjande (neutral konjunktur) och en normal sammansättning av viktiga skattebaser. Benämns oftast strukturellt sparande och anges som andel av potentiell BNP.