Inflationsmål


Vanligt förekommande precisering av penningpolitiska prisstabilitetsmål. I de fallen, centralbankens målsättning för prisutvecklingen i landet, i regel uttryckt som den årliga utvecklingen i ett konsumentprisindex. Centralbanken kan dessutom ha andra målsättningar såsom hög sysselsättning och finansiell stabilitet. Riksbankens egna inflationsmål är för närvarande att hålla inflationen i Sverige mätt med konsumentprisindex beräknad med fast bostadsränta, KPIF, kring 2 procent per år.