Etableringsprogrammet

Syftet är att nyanlända med uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande snabbt ska komma i arbete. En etableringsplan kan inrättas som innehåller SFI (svenska för invandrare), arbetsförberedande insatser och information om det svenska samhället, så kallad samhällsorientering. Samordningen sköts av Arbetsförmedlingen sedan etableringsreformen 2010.