Arbetsmarknadsgap


Den procentuella skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar. Ett mått på hur stort resursutnyttjandet är på arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutets bedömning av resursutnyttjandet på arbetsmarknaden. Ett negativt arbetsmarknadsgap betyder att det finns ledig arbetskraft i ekonomin vilket tenderar att dämpa pris- och löneutvecklingen. Ett positivt arbetsmarknadsgap innebär att resursutnyttjandet är stramt, med motsatt effekt på pris- och löneutveckling som följd.