Inkomstindex

Ett mått på den genomsnittliga inkomstutvecklingen.

Inkomstindex fastställs varje år av regeringen efter beräkning av Pensionsmyndigheten. Det beräknas utifrån genomsnittet av samtliga pensionsgrundande inkomster för personer i åldrarna 16-64 år.

I syfte att få en jämnare utveckling av inkomstindex beräknas förändringen av inkomsten som den genomsnittliga årliga reala förändringen under de tre senaste åren. Till detta läggs eventuella prisförändringarna (mätt med KPI) det senaste året.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-14
Uppdaterad 2015-12-11