BNP-tillväxt

Definition

Anges procentuellt av BNP i fasta priser, det vill säga justerat för inflation. BNP bedöms växa i normal takt när tillväxten är i linje med det historiska genomsnittet. BNP har sedan 1980 vuxit med i genomsnitt 2,2 per år, drygt 0,5 procent per kvartal (säsongsrensat). En hög BNP-tillväxt betyder inte automatiskt att ekonomin är inne i en högkonjunktur (med högt resursutnyttjande) och vice versa. I en återhämtningsfas, när ekonomin är på väg upp ur en lågkonjunktur, växer BNP normalt snabbare än det historiska genomsnittet

GDP growth at a normal rate

A growth rate in line with its historical average. Since 1980, growth in GDP has averaged 0.5 percent per quarter, or 2.0 percent per year. High GDP growth does not automatically mean that the economy is booming (with a high level of resource utilization), or vice versa. In a recovery phase, when the economy is emerging from a slump, the rate of GDP growth will normally exceed its historical average.

Publicerad 2015-07-13
Uppdaterad 2015-07-13