Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 14
B 14
C 1
D 6
E 4
F 6
G 0
H 4
I 10
J 1
K 13
L 11
M 3
N 1
O 6
P 7
Q 0
R 9
S 17
T 7
U 2
V 3
X 0
Y 0
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar S [ Visa alla ]

S

S2-indikatorn

Definition:

Ett förenklat mått på de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.

Förklaring:

Anger storleken på den omedelbara och permanenta förstärkning av det primära offentligfinansiella sparandet, i procent av BNP, som krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna. Ett negativt indikatorvärde indikerar att det primära offentligfinansiella sparandet kan försvagas i motsvarande grad och att långsiktig hållbarhet ändå kan uppnås.

SNI

Definition:

Svensk näringsgrensindelning

Förklaring:

Koder för olika produktionsgrenar som används i bland annat nationalräkenskaperna. Läs mer om SNI på scb.se.

Sammansättningseffekter

Definition:

En effekt på exempelvis löneökningstakten som uppkommer genom förändrad sammansättning av löntagarna, exempelvis en ökad andel tjänstemän eller äldre, och inte genom att enskilda individer får höjd lön.

Förklaring:

En effekt på exempelvis löneökningstakten som uppkommer genom förändrad sammansättning av löntagarna, exempelvis en ökad andel tjänstemän eller äldre, och inte genom att enskilda individer får höjd lön.

Sjukpenningdagar

Definition:

Av Försäkringskassan med sjukpenning ersatta dagar omräknat till heltid.

Förklaring:

Av Försäkringskassan med sjukpenning ersatta dagar omräknat till heltid.

Sjukskrivningsdagar

Definition:

Dagar med sjukpenning eller rehabiliteringspenning.

Skuldsättningsgrad

Definition:

Kvoten mellan skulderna och det egna kapitalet på en balansräkning.

Förklaring:

Kvoten mellan skulderna och det egna kapitalet på en balansräkning.

Solvens

Definition:

En ekonomisk aktörs förmåga att betala sina skulder allteftersom de förfaller.

Förklaring:

En solvent aktör är alltså den som har tillgångar som med god marginal överstiger skulderna.

Spread

Definition:

Differens mellan två (finansiella) priser.

Stabiliseringspolitik

Definition:

De penning- och finanspolitiska åtgärder som vidtas för att påverka den totala efterfrågan i ekonomin.

Förklaring:

Syftet med stabiliseringspolitik är att dämpa konjunktursvängningar och därmed samtidigt upprätthålla stabil inflation och låg arbetslöshet.

Statens budgetsaldo 

Definition:

Skillnaden mellan statens (kassamässiga) inkomster och utgifter.

Förklaring:

Eftersom statsbudgeten till stor del är kassamässig, sker redovisning vid den tidpunkt då in- eller utbetalningen görs. Skillnaden mellan finansiellt sparande och budgetsaldo utgörs av periodiseringar och avgränsningar av de in- och utbetalningar under året som inte motsvaras av någon prestation eller resursförbrukning.

Statens lånebehov

Definition:

Statens behov av att låna pengar under en viss period. Identiskt med statens budgetsaldo med omvänt tecken.

Statsskulden 

Definition:

Avser statens konsoliderade skuld, det vill säga statens skulder minus statens egna innehav av statspapper. Därmed avses den skuld staten har till övriga sektorer i Sverige och till utlandet.

Strukturell nivå/utveckling

Definition:

Nivån/utvecklingen när ekonomin är i konjunkturell balans (begreppet "strukturell" är synonymt med "potentiell").

Styrränta

Definition:

Det huvudsakliga instrument med vilket centralbanken i ett valutaområde bedriver penningpolitik.

Förklaring:

I Sverige kallas den viktigaste styrräntan reporänta, se ovan, i euroområdet refiränta och i USA Fed funds ränta. Styrräntan bestämmer kostnaden för banker när de lånar kortfristigt hos en centralbank. Genom att kontrollera bankernas kostnad för likviditet reglerar centralbanken penningmängden i ekonomin.

Sysselsatta

Förklaring:

Omfattar dels personer som under en viss vecka (mätveckan) utfört något arbete (i minst en timme), dels personer som är tillfälligt frånvarande från arbetet på grund av till exempel sjukdom, semester eller vård av barn.

Sysselsättningsgrad

Definition:

Andelen sysselsatta av befolkningen i arbetsför ålder, vanligen åldersgruppen 15-74 år.

Säsongsrensa

Definition:

Justera data för normala säsong- och kalendervariationer.

Förklaring:

Säsongsrensning görs för att utjämna regelbundet återkommande variationer under året.

Dela

Dela
Tipsa en kompis

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb