Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 18
B 15
C 1
D 5
E 9
F 7
G 0
H 4
I 12
J 2
K 17
L 12
M 3
N 3
O 6
P 7
Q 0
R 10
S 20
T 8
U 2
V 3
X 0
Y 1
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar S [ Visa alla ]

S

S2-indikatorn

Förklaring:

Ett förenklat mått på de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Anger storleken på den omedelbara och permanenta förstärkning av det primära offentligfinansiella sparandet, i procent av BNP, som krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna. Ett negativt indikatorvärde indikerar att det primära offentligfinansiella sparandet kan försvagas i motsvarande grad och att långsiktig hållbarhet ändå kan uppnås.

SNI

Förklaring:

Svensk näringsgrensindelning. Koder för olika produktionsgrenar som används i bland annat nationalräkenskaperna.

Sammansättningseffekter

Förklaring:

Effekter av förändringar i den relativa storleken i delmängderna i ett aggregat på utvecklingen av aggregatet. En effekt på exempelvis löneökningstakten som uppkommer genom förändrad sammansättning av löntagarna, exempelvis en ökad andel tjänstemän eller äldre, och inte genom att enskilda individer får höjd lön.

Sjukersättning (tidigare förtidspension)

Förklaring:

Ersättning för personer i åldern 19­­–64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Ersatte den tidigare sjukpensionen.

Sjukpenning

Förklaring:

Ersättning för personer som inte kan arbeta på grund av sjukdom. De första 14 dagarna av sjukdom betalar arbetsgivaren normalt sjuklön istället för vanlig lön, dock inte den första dagen (karensdagen). Efter 14 dagar kan den sjuka ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Sjukpenningdagar

Förklaring:

Av Försäkringskassan med sjukpenning ersatta dagar omräknat till heltid.

Sjukskrivningsdagar

Förklaring:

Dagar med sjukpenning eller rehabiliteringspenning.

Skuldsättningsgrad

Förklaring:

Kvoten mellan skulderna och det egna kapitalet på en balansräkning. Kvoten mellan skulderna och det egna kapitalet på en balansräkning.

Solvens

Förklaring:

En ekonomisk aktörs förmåga att betala sina skulder allteftersom de förfaller. En solvent aktör är alltså den som har tillgångar som med god marginal överstiger skulderna.

Spread

Förklaring:

Differens mellan två (finansiella) priser.

Stabiliseringspolitik

Förklaring:

De penning- och finanspolitiska åtgärder som vidtas för att påverka den totala efterfrågan i ekonomin. Syftet med stabiliseringspolitik är att dämpa konjunktursvängningar och därmed samtidigt upprätthålla stabil inflation och låg arbetslöshet.

Statens budgetsaldo 

Förklaring:

Skillnaden mellan statens (kassamässiga) inkomster och utgifter. Eftersom statsbudgeten till stor del är kassamässig, sker redovisning vid den tidpunkt då in- eller utbetalningen görs. Skillnaden mellan finansiellt sparande och budgetsaldo utgörs av periodiseringar och avgränsningar av de in- och utbetalningar under året som inte motsvaras av någon prestation eller resursförbrukning.

Statens lånebehov

Förklaring:

Statens behov av att låna pengar under en viss period. Identiskt med statens budgetsaldo med omvänt tecken.

Statsskulden 

Förklaring:

Avser statens konsoliderade skuld, det vill säga statens skulder minus statens egna innehav av statspapper. Därmed avses den skuld staten har till övriga sektorer i Sverige och till utlandet.

Strukturell nivå/utveckling

Förklaring:

Nivån/utvecklingen när ekonomin är i konjunkturell balans (begreppet "strukturell" är synonymt med "potentiell").

Strukturellt sparande

Förklaring:

Beräkning av vad det offentligfinansiella sparandet skulle vara vid ett balanserat resursutnyttjande (neutral konjunktur) och en normal sammansättning av viktiga skattebaser. Anges som andel av potentiell BNP.

Styrränta

Förklaring:

Det huvudsakliga instrument med vilket en centralbank i ett valutaområde bedriver penningpolitik. I Sverige kallas den viktigaste styrräntan reporänta, se ovan, i euroområdet refiränta och i USA Fed funds ränta. Styrräntan bestämmer kostnaden för banker när de lånar kortfristigt hos en centralbank. Genom att kontrollera bankernas kostnad för likviditet reglerar centralbanken penningmängden i ekonomin.

Sysselsatta

Förklaring:

Omfattar dels personer som under en viss vecka (mätveckan) utfört något arbete (i minst en timme), dels personer som är tillfälligt frånvarande från arbetet på grund av till exempel sjukdom, semester eller vård av barn.

Sysselsättningsgrad

Förklaring:

Andelen sysselsatta av befolkningen i arbetsför ålder, vanligen åldersgruppen 15-74 år.

Säsongsrensning

Förklaring:

Justera data för normala säsong- och kalendervariationer. Säsongsrensning görs för att utjämna regelbundet återkommande variationer under året.

Dela

Tipsa en kompis