Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 18
B 15
C 1
D 5
E 9
F 7
G 0
H 4
I 12
J 2
K 17
L 12
M 3
N 3
O 6
P 7
Q 0
R 10
S 20
T 8
U 2
V 3
X 0
Y 1
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar P [ Visa alla ]

P

P/E-tal

Förklaring:

Dagens aktiepris i förhållande till vinsten, ofta nästa års förväntade vinst (Price/Earnings).

Penningmarknad 

Förklaring:

En marknad bestående av banker och andra finansinstitut som tar emot kortsiktig inlåning och ger kortsiktig utlåning, från en dag upp till ett år.

Penningpolitik

Förklaring:

Riksbankens agerande för att påverka räntenivån, och indirekt penningvärdet. Penningpolitiken handlar främst om att bestämma reporäntan för att på så vis styra efterfrågan så att prisutvecklingen blir stabil.

Potentiell BNP

Förklaring:

Nivån på produktionen som skulle uppnås om vi hade ett fullt utnyttjande av de idag tillgängliga produktionsfaktorerna arbete och kapital som på lång sikt är förenligt med en stabil löneökningstakt och inflationstakt. (se även https://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/potentiell-bnp.html ). Det är den nivå på BNP som skulle uppnås i avsaknad av konjunkturella fluktuationer, och då arbetslösheten enbart skulle bestå av de personer som inte funnit arbete av strukturella skäl. Det vill säga att de exempelvis inte har rätt utbildning i förhållande till den utbildning som efterfrågas, eller att de är bosatta i en annan del av landet än där arbetskraft efterfrågas, eller för att det tar tid för arbetssökande och arbetsgivare att finna varandra (att matchas). Det är alltså den nivå på BNP som skulle uppnås om det inte fanns någon arbetslöshet som beror på otillräcklig efterfrågan i ekonomin.

Potentiell sysselsättning

Förklaring:

Den nivå på sysselsättning som skulle uppnås i avsaknad av konjunkturella fluktuationer. Se potentiell BNP. (se även https://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/potentiell-bnp.html).

Prisbasbelopp

Förklaring:

Belopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (KPI).

Produktivitet 

Förklaring:

Produktion (förädlingsvärde) per arbetad timme.

Dela

Tipsa en kompis